Защита на данните

Информация за защита на данните на DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Съдържание

I. Преамбюл
II. Отговорна служба / Служител, натоварен със защитата на данните / Надзорен орган
III. Определения на понятия / Дефиниции
IV. Общи принципи / Информация
V. Регистриране / Установяване на потребителски акаунт
VI. Oбработване на данни за предоставяне на уебсайта / Получаване на логвани файлове
VII. Използване на бисквитки
VIII. Уеб анализ
IX. Бюлетин / реклама / приставки за социални медии
X. Формуляр за контакт и контакт по електронна поща
XI. Права на засегнатото лице

I. Преамбюл

Отговорен за интернет предложенията на DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, накратко: DKV е DKV, Ратинген (по-нататък също ние/нас).

По-надолу бихме искали да Ви информираме всеобхватно и в детайли за това, как ние защитаваме Вашето лично пространство и как се осъществява обработването на личните данни в рамките на нашите уебсайтове и/или онлайн-предложения. Личните данни се изтриват отново колкото е възможно по-скоро и никой не може без Вашето съгласие да ги използва за рекламни цели или да ги предава по-нататък.

Ако следващата информация не е достатъчна и евентуално не е разбираема, не се колебайте да се обърнете към нашите натоварени със защитата на данните служители, като използвате посочените в цифра II контактни подробности.

II. Отговорна служба / Служител, натоварен със защитата на данните / Надзорен орган

Отговорна служба

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ратинген
Германия

Тел.: +49 2102 5518-0
Факс: +49 2102 5518-192
Имейл: info@dkv-euroservice.com
Уебсайт: www.dkv-euroservice.com

Служител, натоварен със защитата на данните

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (Знешні супрацоўнік па абароне дадзеных)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ратинген
Германия

Имейл: datenschutz@dkv-euroservice.com

Надзорен орган Надзорен орган

LDI Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Германия

Тел.: +49 211 38424-0
Факс: +49 211 38424-10
Имейл: poststelle@ldi.nrw.de
Уебсайт: www.ldi.nrw.de

III. Определения на понятия / Дефиниции

Определенията на понятия и дефинициите са в съответствие с Регламента (ЕС) 679/2016 относно защитата на физическите лица при обработването на личните данни, свободния обмен на данни и прекратяването на Регламента 95/46/ЕС (по-нататък „Основна наредба за защита на данните” или “DSGVO”). По-специално важат определенията на понятия съгл. чл. 4 и чл. 9 на DSGVO.

IV. Общи принципи / Информация

1. Обхват на обработването на личните данни
Ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители само ако това е необходимо за доказване и предоставяне на нашите услуги както и за предоставяне на нашите уеб- или онлайн-предложения (включително мобилни приложения).

Събирането и използването на лични данни за други цели се извършва редовно само

(i) след съгласие на потребителя,
(ii) ако обработването е за целите на изпълнението на договора, или
(iii) за запазване на основателни интереси, освен ако интересите или основни права и основни свободи на засегнатите лица, които изискват защитата на личните данни, не са с преимущество. #Важи обаче едно изключение в тези случаи, в които предварителното получаване на разрешение не е възможно поради фактически причини или обработването на данните е разрешено чрез законови разпоредби.

2. Правни основания
Ако личните данни се обработват на базата на разрешение от засегнатото лице, правното основание за обработването е чл. 6 ал. 1 буква а от DSGVO.

При преработката на личните данни с цел изпълнение на договор, чиято страна по договора е засегнатото лице, основанието е чл. 6 ал. 1 буква b от DSGVO; това важи също и за преработки, които са необходими за провеждане на мероприятия преди сключването на договор.

Ако обработването на лични данни се извършва за изпълнение на законово задължение, което ние трябва да изпълним, основанието е чл. 6 ал. 1 буква с от DSGVO. За случая, в който жизнено важни интереси на засегнатото лице или на друго физическо лице изискват извършването на преработка на личните данни, правното основание е чл. 6 ал. 1 буква d от DSGVO.

Ако се извършва обработване на лични данни за запазване на основателен интерес на нашето предприятие или на трето лице и ако интересите, основните права и основните свободи на засегнатото лице не са с преимущество прямо първоначално споменатия интерес, правното основание за обработването е чл. 6 ал. 1 буква f от DSGVO.

3. Получаване на разрешения / Право на отмяна
Разрешенията съгласно чл. 6 ал. 1 буква а от DSGVO по правило се получават по електронен път. Разрешението се дава чрез поставяне на отметка в съответното поле с цел документиране на даването на разрешение. При електронно даване на разрешение при това се прилага, с цел идентифициране на потребителя, така наречения метод double-opt-in ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in) ако това се изисква по закон. Съдържанието на декларацията за разрешение се протоколира електронно.

Право на отмяна: Моля, обърнете внимание на това, че един път издадено разрешение може по всяко време с действие за бъдещ период – напълно или частично – да се отмени; законността на извършеното въз основа на разрешението до неговата отмяна обработване остава незасегната от това. Евентуалната отмяна изпратете, моля до посочените в цифра II, данни за контакт (отговорна служба или служител натоварен със защитата на личните данни).

4. Евентуални получатели на лични данни
За осъществяване на нашите уеб- и/или онлайн-предложения ние включваме отчасти и трети изпълнители на услуги, които в рамките на осъществяването на услугите работят по възлагане от нас и по наше указание (изпълнители на поръчки). Тези изпълнители на услуги могат в рамките на осъществяването на услугите да получат лични данни, съотв. да получат достъп до лични данни и по смисъла на DSGVO представляват трети лица, съотв. получатели на лични данни .

При такъв случай ние имаме грижата, нашите изпълнители на услуги, да предложат достатъчни гаранции, че са налице подходящи технически и организационни мероприятия и че обработването на личните данни се извършва така, че те са в съзвучие с тази наредба и гарантират защитата на правата на засегнатото лице (сравнете чл. 28 от DSGVO).

Ако се извършва предаване на лични данни на трето лице и/или на получател извън обработването в рамките на получена поръчка, ние установяваме, че това се случва само в съответствие с изискванията на DSGVO (напр. чл. 6 ал. 4 DSGVO, иначе виж цифра IV.2)

5. Обработване на данни в така наречени трети страни
Обработването на Вашите лични данни се извършва принципно в рамките на ЕС, съответно на Европейската икономическа общност („ЕИО”).

Само в изключителни случаи ( напр. във връзка с включване на изпълнители на услуги за предоставяне на услуги относно уеб-анализи) може да се стигне до предаване на информация на така наречени „трети страни”. „Трети страни” са страни извън Европейския съюз и/или Договора за Европейската икономическа общност, за които не може така лесно да се предполага наличието на достатъчно ниво на защитата на личните данни съответстващо на стандартите на ЕС.

Ако предаваната информация съдържа също така и лични данни ние установяваме преди предаването на такава информация, че в съответната трета страна или при съответния получател в третата страна е осигурено достатъчно ниво на защита на личните данни. Това може да се установи чрез така нареченото „Решение за достатъчност” на Европейската комисия или чрез прилагане на така наречените „ЕС стандартни договорни клаузи”. В случай на получатели в САЩ спазването на принципите на така наречения „ЕС-САЩ щит за поверителност” (“EU-US Privacy Shield”) може да осигури достатъчно ниво на защита на личните данни. Допълнителна информация за подходящи и достатъчни гаранции за съблюдаването на достатъчно ниво на защита на личните данни ще Ви предоставим с удоволствие при запитване от Ваша страна; данните за контакт ще намерите в началото на тази информация относно защитата на данните. Информация за участниците в EU-US Privacy Shield ще намерите също така и тук www.privacyshield.gov/list.

6. Изтриване на данни и продължителност на съхраняване
Личните данни на засегнатите лица се изтриват или биват блокирани след като отпадне целта на обработването. Съхраняване след отпадане на целта на обработването се извършва само ако това е предвидено от европейските или националните законодатели в регламенти, закони или други разпоредби по правото на ЕС, които нашето предприятие следва да спазва (напр. за изпълнение на законови задължения за съхраняване и/или при наличие на обоснован интерес от съхраняване, напр. по време на изтичането на срокове по давност за целите на защита срещу евентуални претенции). Блокиране или изтриване на данни се извършва и тогава, когато изтече определен чрез посочените норми срок за съхраняване, освен ако не е налице някаква друга необходимост от по-нататъшно съхраняване на данните, напр. за приключване на договор или за други цели.

7. Права на засегнатото лице
DSGVO осигурява на засегнатото от обработването на личните данни лице определени права (така наречените права на засегнатия, по-специално чл. 12 до чл. 22 DSGVO). Отделните права на засегнатия са обяснени по-подробно в цифра XI. Ако желаете да се възползвате от едно или повече права, можете да се свържете с нас по всяко време. За целта използвайте, моля посочените в цифра II възможности за контакт.

V. Регистриране / Установяване на потребителски акаунт

За определени предоставяни чрез нашит уебсайтове и онлайн-предложения услуги и/или дейности се изисква регистриране и установяване на личен потребителски акаунт. В рамките на регистрирането и установяването на потребителски акаунт от нас се събират и съхраняват следните лични данни („задължителни данни”). Не се извършва по-нататъшно предаване на данните на трети лица:

Към момента на регистрацията заедно с нея се съхраняват (i) IP-адреса на потребителя, както и (ii) датата и часът на регистрацията.

Освен това могат да бъдат предоставени и доброволни данни. Към тези данни могат да се причислят напр. телефонен номер, номер на факс, мобилен телефонен номер или данни за предприятието като брой сътрудници, бранш, големина на автопарка или флотилията. Задължителните данни, които са необходими за регистрацията са обозначени в полето за задаване със звездичка като задължително поле. Без пълното и вярно попълване на задължителните полета не може да се извърши регистрация. Заявката за регистриране е приключена тогава, когато след попълване на задължителните полета Вие потвърдите изпратения от нас чрез имейл линк. Доброволните данни могат да се използват по-специално за подобряване на нашето обслужване.

1. Цел и правно основание
Регистрирането на потребител се извършва с цел ограничаване на достъпа и/или контрол на достъпа до определени съдържания и работи, които ние, в рамките на нашите уебсайтове и онлайн-предложения, предоставяме само на регистрирани потребители. Такова регистриране може да се извърши освен това за целите на предоставяне на определени съдържания или работи на регистрирани потребители в рамките на изпълнението на договор и/или за провеждане на мероприятия преди сключването на договор.

Правно основание за обработване на данните за целите на регистрирането при наличие на съгласие от страна на потребителя е чл. 6 ал. 1 буква а от DSGVO. Ако регистрирането служи за изпълнението на договор, на който страна е потребителя или за провеждането на мероприятия преди сключване на договор правното основание за обработване на данните е чл. 6 ал. 1 буква b от DSGVO. Ако регистрирането служи за ограничаване на достъпа и/или за контрол на достъпа правното основание за запазване на основателни интереси е чл. 6 ал. 1 буква f от DSGVO; основателният интерес при това е в ограничаването на достъпа с цел защита на разработените от нас съдържания и информация.

2. Изтриване на данни и продължителност на съхраняване
Ако регистрирането се извършва във връзка с изпълнение на договор или за провеждане на мероприятия преди сключване на договор (чл. 6 ал. 1 буква b от DSGVO), данните за регистрация се съхраняват за срока на съответното правоотношение по дадена поръчка или сключен договор и след изтичане на съответния срок на договор или срок на предизвестие се изтриват или съхраняват като се има предвид цифра IV.6

Ако регистрирането не е във връзка с изпълнение на договор или за провеждане на мероприятия преди сключване на договор данните за регистрация се изтриват, като се има предвид цифра IV.6, когато регистрация на нашата интернет страница бъде прекратена, променена или изтрита от потребителя.

3. Възможност за изменение и отстраняване
Като потребител Вие имате по всяко време възможност да прекратите, съотв. изтриете регистрацията. По всяко време можете да промените записаните от Вас данни. Ако данните (още) са необходими за изпълнение на договор или за провеждане на мероприятия преди сключване на договор, предсрочното изтриване на данни е само тогава възможно, ако срещу изтриването не стоят договорни или законови задължения.

VI. Oбработване на данни за предоставяне на уебсайта / Получаване на логвани файлове

При всяко повикване на нашата интернет-страница нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на повикващия компютър. Събират се следните данни (по-надолу „логвани данни”):

Посочените логвани данни не позволяват осъществяването на лична връзка към потребителя.

1. Цел и правно основание
Събирането и обработването на логваните данни, по-специално на IP-адресите, се извършва за целите на предоставянето на наличните върху нашия уебсайт съдържания на потребителя, т.е. за целите на комуникацията между потребителя и нашето уеб-, съотв. онлайн-предложение. За продължителността на съответния процес на комуникация е необходимо временно съхраняване на IP-адреса. То е необходимо за адресиране на хода на комуникацията между потребителя и нашето уеб- и/или онлайн-предложение, съотв. е необходимо за приемане на нашето уеб- и/или онлайн-предложение. Правно основание за тази обработване на данни – т.е. за времето на посещение на уебсайта – е чл. 6 ал. 1 буква b от DSGVO, респ. § 96 Закон за телекомуникацията (TKG), съотв. § 15 ал. 1 Закон за телекомуникационните медии (TMG).

Oбработването и съхраняването на IP-адреси, излизащи извън процеса на комуникация в логвани файлове, се извършва за целите на установяване на функционалната способност на нашите уеб- и онлайн-предложения, за целите на оптимизирането на тези предложения, както и за установяване на сигурността на нашите информационно технически системи. Правно основание за съхраняване на IP-адреса извън процеса на комуникация за горепосочените цели е чл. 6 ал. 1 буква f от DSGVO (запазване на основателни интереси), респ. § 109 TKG.

2. Изтриване на данни и продължителност на съхраняване
Данните се изтриват, когато повече не са необходими за постигането на целите, за които за събрани. В случая на събиране на данните за предоставянето на уебсайта това е момента когато съответната сесия – посещението на уебсайта – е приключила. Излизащо извън това съхраняване на логвани данни, включително на IP-адреса за целите на сигурността на системата се извършва за интервал от време от максимум седем дни от приключване на достъпа до страницата от страна на потребителя. Излизаща извън този срок обработка и/или съхраняване на логвани данни е възможно и допустимо, ако IP-адреса на потребителя след изтичане на горепосочения срок от седем дни за съхраняване бъде изтрит или до такава степен отчужден, че повече не е възможно отнасянето на логваните данни към IP-адрес.

3. Възможност за изменение и отстраняване
Събирането на логвани данни за предоставянето на уебсайта включително и тяхното съхраняване в логвани файлове в посочените преди това граници е абсолютно необходимо за работата на интернет страницата. Поради това за потребителя не съществува никаква възможност за противопоставяне. Отклонение от това правило важи за обработването на логвани данни за целите на извършвани анализи, това се определя – в зависимост от съответно използвания инструмент за анализи на уебсайтове и вида на анализа на данните (отнесен към лицата/анонимен/псевдонимен) – съгласно цифра VIII.

VII. Използване на бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. При бисквитките става дума за текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра, съотв. от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Бисквитките не съдържат програми и не могат да вкарат във Вашия компютър вредни кодове. Когато потребител повика уебсайт тогава в компютърната система на потребителя може да се съхрани бисквитка. Тази бисквитка съдържа характерна последователност от знаци, която дава възможност за ясно и точно идентифициране на браузъра при повторно повикване на уебсайта. Нашите бисквитки не съдържат лични данни, така, че Вашето лично пространство е защитено. В зависимост от съответния вид на бисквитката както и от възможността за отнасяне на една бисквитка към даден IP-адрес, съществува обаче принципно възможността за осъществяване на лична връзка с потребителя. Такова отнасяне не се предприема от нас, съотв. IP-адресите незабавно се правят анонимни, за да се изключи такова отнасяне (виж за подробности в цифра VIII).

Ние различаваме между (i) технически необходими бисквитки, (ii) бисквитки за анализ и (iii) бисквитки на други предложители:

(i)Технически необходими бисквитки вкарваме, за да оформим нашето уеб- и/или онлайн-предложение по-приемливо за потребителя. В технически необходимите бисквитки се съхраняват следните данни и се предават на нашите системи:

(ii) Бисквитки за анализ (наричани също Session-Cookies) вкарваме, за да анализираме поведението на потребителя при сърфиране върху нашите уеб- и/или онлайн-предложения за целите на рекламата, на маркетинговото проучване или за оформянето на нашите предложения в съответствие с търсенето. Чрез бисквитките за анализ се събират следните данни и се предават на нашите системи:

Събраните по този начин данни за потребителя се снабдяват с псевдоними чрез съответни технически мероприятия. След това повече не е възможно отнасянето на данните към повикващия потребител.

(iii) Бисквитки на други предложители са бисквитки, които не се изпращат от нашите уеб-сървъри, а от трети предложители. Към тях например принадлежи включването на бутона „харесва ми”. При кликването върху него Facebook изпраща собствена бисквитка в браузъра на потребителя. Бисквитките на други предложители никога не могат да бъдат търсени и/или оценявани от нас.

За използването на такива бисквитки отговорни са единствено другите предложители; от наша страна не съществува възможност за влияние върху ползването и преработката; вкарването бисквитки от трети предложители можете да предотвратите чрез описаните в цифра VII.3 и цифра VIII мероприятия.

1. Цел и правно основание
Целта на използването на технически необходими бисквитки е ползването на уебсайтовете да се опрости за ползвателя. Някои функции на нашата интернет страница не могат да се предложат без използването на бисквитки. За тях е необходимо браузърът да може да се разпознае отново след смяна на страницата. Технически необходими бисквитки са ни необходими за следните приложения:

Получените чрез технически необходими бисквитки данни за потребителя не се използват за създаване на профил на потребителя. Правното основание за използването на технически необходими бисквитки е чл. 6 ал. 1 буква b от DSGVO, ако съществува възможността за създаване на персонална връзка с потребителя и използването е за целите на предоставянето на нашите уеб- и/или онлайн-предложения по смисъла на изпълнение на договор, иначе е чл. 6 ал. 1 буква f от DSGVO, тъй като използването се извършва също така и за запазване на основателни интереси за целите на предоставянето на уеб/ и/или онлайн-предложения.

Използването на бисквитки за анализ се извършва с цел, да се подобри качеството на нашия уебсайт както и неговото съдържание. Чрез бисквитките за анализ ние узнаваме как се ползва уебсайта и така можем непрекъснато да оптимизираме нашето предложение (виж по-горе). Правното основание за преработването на лични данни чрез използване на бисквитки за анализ, доколкото съществува възможност за създаване на персонална връзка към потребителя, в случай на съгласие от потребителя е чл. 6 ал. 1 буква а от DSGVO. Ако се извършва използване на бисквитки за анализ за създаване на псевдонимни оценки правното основание е чл. 6 ал. 1 буква f от DSGVO (запазване на основателни интереси), съотв. § 15 ал. 3 Закон за телекомуникационните медии (TMG).

2. Изтриване на данни и продължителност на съхраняване
Бисквитките се вкарват в съответното крайно устройство на потребителя (Smart-Device/ PC) и от там се предават данни към нашите уебсайтове. Различават се постоянни бисквитки и сесийни бисквитки. Сесийните бисквитки се съхраняват за времето на една сесия на браузъра и със затваряне на браузъра се изтриват. Постоянните бисквитки не се изтриват със затваряне на съответната сесия на браузъра а остават съхранени за продължителен период от време в крайното устройство на потребителя.

3. Възможност за изменение и отстраняване
При повикване на нашата уеб-страница потребителите биват информирани чрез информационен банер относно използването на бисквитки и се насочват към тази декларация за защита на данните. Чрез банера се получава също така и съгласието на потребителя за преработката на използваните в тази връзка лични данни.

Като потребител Вие имате пълен контрол върху използването и съхраняването на бисквитки. Чрез изменение на настройките на Вашия интернет браузър Вие можете генерално да деактивирате или да ограничите предаването на бисквитки. Вече съхранени бисквитки можете по всяко време да изтриете. Това може да се извършва също така и автоматично. Ако бъдат деактивирани бисквитки за нашата уеб-страница е възможно повече да не могат да се използват всички функции на уеб-страницата в пълен обем. По-нататъшна информация за използването н бисквитки ще намерите на http://www.meine-cookies.org/ или на youronlinechoices.com.

По всяко време можете да откажете с действие за бъдещ период използването на бисквитки за създаване на псевдонимни потребителски профили (виж по-горе при бисквитки за анализ); правото си на отказ можете да упражните през информационния банер или чрез споменатите възможности за настройка на Вашия браузър.

VIII. Уеб анализ

За да се оптимизират нашите уеб-страници и за да се нагодят спрямо променливите навици и технически предпоставки на нашите потребители, ние използваме инструменти за така наречения уеб анализ. При това ние измерваме напр. кои елементи се използват от потребителя, дали търсената информация е лесно откриваема и т.н.тази разностранна информация може да има качествата да бъде интерпретирана и да води до изводи, ако се разглежда голяма група от потребители. За целта получените данни се окрупняват, т.е. събират се в по-големи единици.

Така ние можем да напасваме дизайна на страници или да оптимизираме съдържания, ако ние например установим, че значителна част от потребителите използва нови технологии или например не намира или трудно намира налична информация.

Върху нашите уеб- и онлайн-предложения провеждаме следните анализи, съотв. използваме следните инструменти за уеб анализ:

1. Анализ на логвани данни
Използването на логвани данни за целите на анализа се извършва само на анонимна база, по-специално не се извършва свързване с данни на потребителя, които могат да бъдат лични и/или с IP-адрес или с бисквитка. Такъв анализ на логвани данни не попада следователно под разпоредбите за защитата на лични данни на DSGVO.

2. Google анализ
За анализа на ползването на уеб-страниците ние използваме услугите за анализ на уеб-страници на „Google анализ” (Google Analytics) на фирма Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google анализ използва „бисквитки”, които предоставят възможност за анализ на ползването на уеб-страницата от нашите клиенти на псевдонимна и/или анонимна база.

Придобитата чрез бисквитката информация за Вашето ползване на уеб-страницата се предават на сървър на Google в САЩ и там се съхранява. В случай на активиране на IP-анонимизирането върху тази уеб-страница Вашият IP-адрес се съкращава от Google преди предаването в рамките на страните – членки на ЕС или в рамките на други страни по договора за ЕИО. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google използва споменатата информация за да оцени по наша поръчка ползването на уеб-страницата и да състави доклад за активностите по уеб-страницата и да предостави други услуги на експлоатиращия страницата, свързани с ползването на уеб-страницата и на интернет. Предаденият от Вашия браузър IP-адрес в рамките на Google анализа не се обвързва с други данни от Google.

Вие можете да предотвратите съхраняването на бисквитките чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в този случай евентуално няма да можете да ползвате всички услуги на нашата уеб-страница в техния пълен обем.

Ако Вие не желаете извършването на оценка чрез Google анализа, имате следните възможности:

Ние използваме Google анализа за това, да извършим оценка на данни от AdWords и Double-Click-Cookie за статистически цели. Ако Вие не желаете това, можете да го деактивирате през ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/)

3. Matomo (PIWIK)
За анализа на ползването на нашата уеб-страница ние използваме освен това инструмента за анализ на уеб-страници “Matomo” (формално PIWIK). При Matomo произведената чрез бисквитка информация за ползването се предава на нашия сървър в Европа и се съхранява за целите на анализа на ползването. Произведената чрез бисквитка информация за Вашето ползване на нашата уеб-страница не се предава на трети лица.

Ако не желаете използването на бисквитки и/или на оценка чрез Matomo, имате следните възможности:

Обърнете внимание: Ако Вие изтриете Вашите бисквитки, това довежда и до там, че също така и opt-out-бисквитката се изтрива и при необходимост ще трябва отново да се активира от Вас.

IX. Бюлетин / реклама / приставки за социални медии

В нашите уеб и онлайн оферти, ние също така предлагаме възможността да се регистрирате за нашия бюлетин, в който се използват рекламни инструменти и приставки за социални медии. В подробности:

1. Регистрация за бюлетин
Ако искате да се възползвате от предлагания от нас бюлетин, ще ни бъде необходим валидният Ви адрес на електронна поща. За да можем да проверим дали сте собственик на посочения имейл адрес, респ. че собственик е съгласен да получава бюлетина, след първата стъпка за регистрация ще изпратим автоматичен имейл на посочения имейл адрес (т.нар. двойно потвърждение). Ще включим посочения имейл адрес в нашия пощенски списък едва след потвърждаване на регистрацията за бюлетина чрез връзка в имейла за потвърждение. Не получаваме други данни освен адреса на електронната поща и информацията за потвърждаване на регистрацията.

Обработката на данните Ви се извършва изключително за целите на изпращане на поръчания от Вас бюлетин. Правното основание за тази обработка е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (Общ регламент относно защитата на данните). Можете да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време; в допълнение се прилагат съображенията относно правото на оттегляне на съгласие под точка IV.3.

2. Използване на лични данни за рекламни и маркетингови мерки / клиентски проучвания
Използването на личните Ви данни за рекламни и / или маркетингови мерки, както и извършването на проучвания за удовлетвореността на клиентите, се осъществява единствено при наличие на съответно съгласие или друга правна основа, която позволява рекламни и / или маркетингови мерки също и без съгласие.

Правно основание за рекламни и / или маркетингови мерки въз основа на изрично съгласие е член 6, ал. 1 на ОРЗД; съображенията за съгласие под точка IV се прилагат съответно. Правното основание за рекламни и / или маркетингови мерки чрез електронна поща за целите на директната реклама за собствени подобни стоки или услуги е пара. 7, ал. 3 от Закона относно борбата с нелоялната конкуренция (UWG); това предполага, че ние (i) сме получили вашия имейл адрес във връзка с продажбата на стока или услуга, (ii) Вие не сте възразили срещу използването на вашия имейл адрес за целите на директната реклама, и (iii) че при получаването на адреса на електронната поща и всеки път, когато го използвате, ние ясно и изрично посочваме, че можете да възразите по всяко време срещу използването по този начин на вашия имейл (за правото на възражение вижте цифра XI.6).

3. Google ремаркетинг
Ние ползваме ремаркетинг технологията на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Чрез тази технология, с помощта на целенасочена реклама на страниците на партньорската мрежа на Google, отново ще се привлече вниманието на потребителите, които вече са посетили нашите интернет страници и / или нашите онлайн услуги и които са се интересували от офертата. Вмъкването на рекламата се извършва чрез използването на бисквитки. С помощта на бисквитките може да се анализира потребителското поведение при посещение на уеб страницата и след това да се използва за целеви предлагания на продукти и базирана на интереси реклама.

Ако не желаете да получавате базирана на интереси реклама, можете да деактивирате използването на бисквитки чрез Google за тези цели като стартирате страница https://www.google.de/settings/ads/onweb. Алтернативно потребителите могат да деактивират използването на бисквитки на трети доставчици като стартират Страница за деактивиране на инициативата за мрежова реклама http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Чрез използване на нашите оферти Вие давате съгласие за обработване на събраните от Вас данни чрез Google по описания тук начин и за посочената по-горе цел. Отбелязваме, че Google има собствени директиви за защита на данни, които са независими от нашите. Ние не поемаме отговорност и не гарантираме за тези директиви и методи.

4. Онлайн реклама, основаваща се на интереси
В рамките на оптимизирането на нашата онлайн реклама, чрез анонимното събиране и обработка на Вашето потребителско поведение въз основа на прогнозираните интереси, ние работим съвместно с доставчика на услуги Delta Projects Deutschland GmbH. За целта партньорът ни използва бисквитки на Вашия компютър (виж цифра VII по-горе) от наше име, за да запише анонимно Вашите потребителски, когато посещавате нашия уебсайт или кликнете върху нашата онлайн реклама. По този начин можем да анализираме използването на онлайн рекламата и да предоставим на Ваше разположение вмъкнати реклами, които Ви интересуват и могат да съответстват на Вашите предпочитания. Същевременно по никакъв начин няма да се съхраняват лични данни (като име, адрес, имейл адрес). IP адресите ще останат анонимни, така че разкриването на сведения за конкретни лица е изключено.

Онлайн рекламата, основаваща се на интереси, се предоставя от посочения доставчик на услуги. Ако вече не искате да получавате вмъкнати реклами, основаващи се на потреблението, можете да деактивирате събирането на данни, като изключите бисквитките (виж обяснението на цифра VII.3.) или задавайки функция отказване от бисквитки деактивиране.

5. Социални мрежи / Приставки за социални медии
На уеб страницата си имаме интегрирани бутони ("приставки") на различни социални мрежи. Чрез тези приставки са осигурени различни функции, чийто предмет и обхват се определят от операторите на социалните мрежи. За по-добра защита на личните Ви данни използваме процес с 2 кликвания. Чрез натискане на бутона, намиращ се точно до съответната приставка, приставката се активира, което се обозначава чрез промяна на цвета на бутона на приставката от сив към оцветен. След това можете да използвате съответната приставка, като кликнете върху бутона на приставката. Обърнете внимание на това, че IP адресът на сесията на търсачката Ви може да бъде свързан с Вашия собствен потребителски профил в съответната социална мрежа, ако сте влезли в него (сте се логнали) по това време. По същия начин посещението Ви в нашия уебсайт може да бъде свързано с потребителския Ви профил в социалната мрежа, ако ви разпознава чрез предварително зададена, все още съществуваща на компютъра Ви бисквитка на социалната мрежа.

Моля, обърнете внимание, че не сме доставчици на социални мрежи и нямаме влияние върху обработката на данни от съответните доставчици. Допълнителна информация относно обхвата с данни вижте следните връзки, респ. адреси:

5.1. Facebook

У рамках нашай анлайн-прапановы выкарыстоўваецца так званы піксель Facebook сацыяльнай сеткі Facebook, кіраванне якім ажыццяўляе кампанія Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (ЗША) або, калі вы з'яўляецеся рэзідэнтам ЕС, – кампанія Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Ірландыя).

Цэтлік рэмаркетынгу Facebook, піксель Facebook, прыменены на гэтай старонцы, можа ацэньваць паводзіны наведвальнікаў, якія трапілі сюды дзякуючы рэкламе ў Facebook. Гэта можна выкарыстоўваць для ўдасканалення рэкламных аб'яў у Facebook; адпаведныя даныя збіраюцца і захоўваюцца Facebook. Сабраныя даныя недаступны для нас, і скарыстацца імі можна толькі ў працэсе стварэння рэкламных аб'яў. Пасродкам прымянення коду пікселя Facebook таксама задаюцца файлы cookie.

Дзякуючы выкарыстанню пікселя Facebook, Facebook атрымлівае апавяшчэнне аб наведванні гэтай вэб-старонкі, каб паказваць наведвальнікам падыходзячую рэкламу ў Facebook. Калі ў вас ёсць уліковы запіс Facebook, і вы выканалі ўваход у яго, наведванне гэтай старонкі будзе звязана с вашым уліковым запісам карыстальніка Facebook. Акрамя гэтага, з дапамогай пікселя Facebook мы гарантуем, што наша рэклама ў Facebook адпавядае патэнцыяльным інтарэсам карыстальнікаў і не абцяжарвае іх. З дапамогай пікселя Facebook мы таксама можам адсочваць эфектыўнасць рэкламных аб'яў у Facebook для мэт статыстыкі і даследвання рынку, назіраючы за тым, ці былі карыстальнікі перанакіраваны на нашу вэб-старонку пасля шчаўчка па рэкламнай аб'яве ў Facebook (так званая канверсія).

Зараз адбываецца збор даных аб наведванні вамі гэтай вэб-старонкі з выкарыстаннем пікселя Facebook.

Больш падрабязную інфармацыю аб зборы і выкарыстанні даных з боку Facebook, а таксама аб звязаных з гэтым правах і магчымасцях абароны сваёй прыватнай сферы вы можаце знайсці ў Заўвагах аб канфідэнцыйнасці Facebook па адрасеhttps://www.facebook.com/about/privacy/. Як варыянт, вы можаце дэактываваць функцыю рэмаркетынгу Custom Audiences, перайшоўшы па спасылцы https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Для гэтага павінны быць выкананы ўваход у Facebook.

На нашите страници са добавени приставки на социалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Приставките на Facebook можете да разпознаете по логото на Facebook или "Like-Button" (бутон "Харесва ми") на нашия сайт. Общ преглед на приставките на Facebook можете да намерите тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ако активирате приставката, приставката ще установи директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информацията, че с Вашия IP адрес сте посетили нашия сайт.

Предупреждаваме, че ние като доставчик на страницата не сме наясно със съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от Facebook, и че не носим отговорност за обработката на данни от Facebook. За допълнителна информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook на http://facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
На нашите страници са добавени функции на социалната мрежа "LinkedIn". Тези функции се предлагат от LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Същевременно се прехвърлят и данни към LinkedIn. Предупреждаваме, че ние като доставчик на страницата не получаваме информация относно съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от LinkedIn. За допълнителна информация вижте Декларацията за поверителност на LinkedIn на http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
На нашата страница са добавени функции на услугата "Xing", която се управлява от XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Когато активирате и използвате приставката, Вашата търсачка изгражда директна връзка със сървъра на Xing. Xing предава съдържанието на приставката директно на Вашата търсачка и го интегрира в уебсайта. Чрез активирането на приставката Xing получава информацията, която сте потърсили на съответната страница на нашия уебсайт. Ако сте се вписали Xing, Xing може да свърже посещението с Вашия Xing акаунт. Целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Xing, както и Вашите свързани с тях права и настройки за защита на личната Ви неприкосновеност, можете да намерите в Декларацията за защита на личните данни на Xing.

X. Формуляр за контакт и контакт по електронна поща

На нашата интернет страница е наличен формуляр за контакт, който потребителя може да ползва за осъществяване на връзка с нас по електронен път. Ако потребителят се възползва от тази възможност, въведените в маската за въвеждане данни ще бъдат предадени на нас и ще бъдат запазени. Тези данни са:

*Задължителните данни, необходими за целите на регистрацията, са обозначени със звездичка като задължително поле (също в маската за въвеждане).

Към момента на изпращане на съобщението се обработват и съхраняват също следните данни:

Освен това можете да се свържете с нас на електронния ни адрес, предоставен на нашия уебсайт. В този случай личните данни на потребителя, предавани чрез електронна поща, се съхраняват. При никакви обстоятелства данните няма да бъдат предадени на трети страни, освен ако не трябва да прибягваме до трети страни, за да обработим искането.

1. Цел и правно основание
Данните се обработват изключително за целите на обработването на съответната заявка, респ. съответната заявка на потребителя. Другите данни, събрани по време на процеса на предаване, имат за цел да предотвратят злоупотребата с формуляра за контакт и да осигурят сигурността на нашите информационно-технологични системи.

Доколкото обработката на данните се извършва с цел изпълнение на клиентска поръчка или искане на клиент, правното основание за обработката на данните е чл. 6, пара. 1,буква б от ОРЗД, независимо дали контактът е осъществен чрез формуляра за връзка или по електронна поща. Ако потребителят е дал своето съгласие, чл. 6, пара. 1, буква а от ОРЗД е правното основание за обработката. Правното основание за събиране на допълнителни данни по време на процеса на изпращане е член 6, пара. 1, буква е. от ОРЗД; законните интереси се крият в предотвратяването на злоупотреби и гарантирането на сигурността на системата (вж. точка VI.1).

2. Изтриване на данни и продължителност на съхраняване
Данните ще бъдат изтрити веднага след като спрат да са необходими за постигане на целта, за която са били придобити. За личните данни от маската за попълване на формуляра за контакт и тези, изпратени по електронна поща, това е така, когато съответната комуникация с потребителя приключи и / или на искането на потребителя накрая бъде отговорено. Комуникацията е приключена, респ. е получен окончателен отговор, ако от обстоятелствата може да се заключи, че съответните факти са били окончателно изяснени. Вместо изтриване се извършва съхраняване със защита, доколкото е необходимо допълнително съхраняване на данните от точка III.4 .от посочените причини.

Допълнително събраните по време на процеса на изпращане лични данни също ще бъдат изтрити, веднага щом вече не са необходими за постигане на целта на събирането.

3. Възможност за изменение и отстраняване
Потребителят има възможността по всяко време да прекъсне комуникацията с нас и / или да оттегли искането си и да възрази срещу съответното използване на данните му. В такъв случай комуникацията не може да бъде продължена. Всички запазени лични данни в процеса на осъществяване на връзка с Вас ще бъдат изтрити в този случай, с изключение на по-нататъшно съхранение на данните от точка IV.6 от посочените причини.

XI. Права на засегнатото лице

Според ОРЗД потребителят има право по-специално на следните права на субекта на данни:

1. Право на информация (член 15 ОРЗД)
Имате право да изисквате информация относно това, дали обработваме личната Ви информация или не. Ако се извършва обработване на лични данни за вас от страна на нашето дружество, имате право на информация относно

Освен това право да поискате информация дали личните Ви данни са обект на автоматизирано решение по смисъла на Чл. 22 от ОРЗД, и в случай, че са, кои критерии за вземане на решение са в основата на такова автоматизирано решение (логика) , респ какво въздействие и обхват може да има автоматичното решение за Вас.

Ако личните данни се предават на трета държава извън обхвата на ОРЗД, имате право на информация дали и, ако е така, на каква база се гарантира, че е осигурена адекватна степен на защита по смисъла на чл. 45, 46 ОРЗД за получателя на данни в третата страна.

Имате право да поискате копие от отнасящите се до Вас данни. По принцип предоставяме копия на данните в електронен вид, освен ако не сте посочили друго. Първото копие е безплатно, за допълнителни копия може да се изисква съответно заплащане. Предоставянето се извършва при спазване на правата и свободите на други, които могат да бъдат засегнати от предаването на копието на данните.

2. Право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД)
Имате право да поискате от нас да коригираме Вашите данни, ако те са неточни, неправилни и / или непълни; правото на коригиране включва правото на допълване чрез допълнителни изявления или съобщения. Коригирането и / или допълването трябва да бъде извършена незабавно - т.е. без неоправдано забавяне.

3. Право на заличаване (чл. 17 от ОРЗД)
Имате право да поискате от нас заличаване на Вашите данни,

Правото за заличаване на лични данни не съществува, ако

Заличаването трябва да бъде извършено незабавно - т.е. без неоправдано забавяне. Ако личните данни са публично оповестени от нас (например Интернет), в рамките на технически възможното и разумното, ние трябва да гарантираме, че трети администратори на лични данни също са информирани за искането за заличаване, включително заличаването на връзки, копия и / или репликации.

4. Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД)
Имате право да ограничите обработката на личните си данни в следните случаи:

Личните данни, чиято обработка е ограничена по Ваше желание, могат - при условие, че са съхранени - да бъдат обработени единствено (i) с Ваше съгласие, (ii) за установяване, упражняване или защита на правни претенции, (iii) за защита на правата на други физически или юридически лица, или (iv) по причини на значим обществен интерес. Ако се премахне ограничението за обработка, ще бъдете уведомени предварително.

5. Право на преносимост на данните (чл. 20 от ОРЗД)
При спазване на следните разпоредби имате право да изискате публикуването на свързаните с Вас данни в стандартен електронен, подходящ за машинно четене формат на данните. Правото на пренасяне на данни включва правото за прехвърляне на данни към друго отговорно лице; при поискване ние - доколкото е технически възможно - ще прехвърлим данни директно на посочено от Вас лице или на посочено отговорно лице. Правото на пренасяне на данни съществува само за предоставените от вас данни и изисква обработването да се извършва въз основа на съгласие или изпълнение на договор, и с помощта на автоматизирани процедури. Правото на пренасяне на данни съгласно чл. 20 от ОРЗД не засяга правото на заличаване на данни по чл.17 от ОРЗД. Пренасянето на данни се извършва при спазване на правата и свободите на други лица, чиито права могат да бъдат засегнати от пренасянето на данните.

6. Право на възражение (член 21 ОРЗД)
В случаите на обработка на лични данни с цел изпълнение на задачи от обществен интерес (чл. 6, пара. 1, буква д от ОРЗД) или за упражняване на законни интереси (чл. 6, пара. 1, буква е от ОРЗД), можете да възразите срещу обработването на засягащите Ви личните данни по всяко време с бъдещо действие. В случай на възражение ние ще се въздържаме от всякаква по-нататъшна обработка на Вашите данни за гореспоменатите цели, освен ако не

Можете да възразявате срещу използването на Вашите данни за целите на директната реклама по всяко време с бъдещо действие; това важи и за профилиране, доколкото то е свързано с директната реклама. В случай на възражение ние ще се въздържаме от всякаква по-нататъшна обработка на Вашите данни за целите на директната реклама.

7. Забрана на автоматизираните решения / профилиране (чл. 22 ОРЗД)
Решенията, които имат правни последици за Вас или Ви засягат значително, не трябва да се основават единствено на автоматизираната обработка на лични данни, включително профилиране. Това не важи, ако автоматизираното решение

Решенията, основаващи се изключително на автоматизираната обработка на специални категории лични данни, по принцип са недопустими, освен ако не се прилага член 22, параграф 4 във връзка с член 9, параграф 2, буква а) или буква ж) от ОРЗД и са взети подходящи мерки за защита на Вашите права, свободи и законни интереси.

8. Възможности за правна защита / Право на обжалване пред надзорен орган
В случай на жалби винаги можете да се свържете с компетентния надзорен орган на Съюза или държавите-членки. За нашето дружество отговаря надзорния орган, споменат в точка II.