Общи условия за ползване на интернет портала на DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Общи условия за ползване на интернет портала на DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (наричано по-долу DKV), Балке-Дюр-Алее 3, 40882 Ратинген, приветства с добре дошли Вас, потребителите на нашите страници, и Ви благодари за интереса.

Отговорност, обхват на действие, договорни отношения

Отговорност за интернет страниците (наричани по-долу и: уеб сайт / интернет портал) на DKV с домейн »dkv-euroservice.com« носи DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG , Ратинген (наричано по-долу и: ние/нас)

Ползването на интернет страниците на DKV се извършва в рамките на настоящите 'Общи условия за ползване', освен ако няма действащи законови императивни разпоредби. В отделни части със защитен достъп или ако в конкретен случай сме договорили с Вас (респективно и с трето лице, от чието име действате) такива условия, в сила са евентуално допълнителни или специални условия, които са с приоритет пред настоящите 'Общи условия за ползване'. Вие приемате тези условия, ако и докато използвате нашия уеб сайт Ако (вече) не сте съгласни с тези условия, не бива (да продължавате) да използвате нашите интернет страници.

При обикновеното ползване на нашия уеб сайт между Вас и DKV не възникват каквито и да било възлагателни, трудови или работни взаимоотношения.

Услуги

DKV предоставя на интернет страниците си информация и/или документи (наричани по-долу и: съдържание), които можете да извиквате или сваляте. Освен ако за конкретни услуги изрично не е указано задължение за плащане, ние предлагаме услугите си безплатно (Вие поемате само собствените си такси за свързване и разходите за (своите) използвани средства за достъп).

Регистрация, вход в системата
Някои части от нашия уеб сайт са достъпни само след регистрация и са защитени с парола. Не съществува право на претенции към DKV за регистрация (за да се получи достъп до тези части).
DKV може по всяко време да защити дори и свободно достъпни до момента части от интернет страниците си чрез регистрация (вход в системата).
DKV има правото да отмени дадено Ви право на достъп по всяко време с незабавно действие без да се обосновава, особено ако Вие

Във връзка с регистрацията между DKV и Вас се договарят допълнителни условия, които ще Ви бъдат допълнително разяснени в процеса на регистрация.

Защита на данните, предоставяне на данни

Какви данни събираме, обработваме и съхраняваме, както и как ги защитаваме можете да прочетете в нашата Декларация за защита на данните . Ползването на нашите интернет страници, включително осъществяването на контакт, по принцип Ви е позволено анонимно, респ. с псевдоним.

Ползване, права за ползване

Права за ползване
Освен ако в конкретен случай не е договорено нещо друго, при използването на този уеб сайт DKV Ви предоставя неизключителното и непрехвърляемо право да използвате съдържанието само за собствени цели. Съдържанието не може в нито един момент да бъде продавано, отдавано под наем или предоставяно по друг начин на трети лица без изричното ни съгласие. Не можете да обработвате, превеждате или да вадите части от предоставените документи, ако нямате (вече) съгласието ни или ако съгласно закона нямате право на това (напр. право на цитати).

Интелектуална собственост
Независимо от горните разпоредби в настоящата глава на Общите условия за ползване информацията, търговските марки и друго съдържание от нашите интернет страници, върху което нямате собствени права, не могат да се променят, копират, размножават, продават, отдават под наем, използват, допълват или реализират по друг начин без предварителното писмено съгласие на притежателя на правата.

Освен изрично предоставените по-горе права за ползване не Ви се предоставят други права от какъвто и да е вид, в частност върху търговското наименование и правата върху индустриалната собственост (патенти, потребителски образци, марки и др.), нито пък DKV е задължена да Ви предоставя такива права въз основа на ползването.

Отговорност и гаранция

Възможността за използване на уеб сайта се гарантира само в рамките на съществуващите технически условия. Временни отпадания на услугите не са изключени и не обосновават никакви претенции към DKV.
Услуги, които не са подчинени на специални договорни отношения (към тях спада и експлоатацията на самия уеб сайт), могат по всяко време да бъдат преустановени веднага и без предизвестие.

Имайте предвид, че преносът на данни в интернет (например при комуникация по електронната поща) има слаби места по отношение на сигурността и не може да бъде защитен напълно от достъп на трети лица. В случай на съмнение изберете изпращане по пощата. .

Отговорност за съдържанието
Съдържанието на нашите страници е изготвено и се изготвя внимателно и се актуализира редовно. Все пак не даваме гаранция за верността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Ние носим отговорност за собственото ни съдържание съгласно общото законодателство. Ние не сме задължени да контролираме външното съдържание на нашите страници – по-специално постовете на гостите или коментарите – или да го изследваме за обстоятелства, сочещи към незаконна дейност. Ще премахваме съдържание веднага щом узнаем за конкретно нарушение на права, оправдаващо премахването му.
Използването на съдържанието на нашия уеб сайт се извършва на Ваш собствен риск; данните служат само за необвързваща обща информация и евентуално за по-добра подготовка за действията Ви, но не заменят подробната индивидуална консултация за вземане на решение (във връзка с договор).

Затова не се осланяйте на верността, пълнотата или актуалността на информацията, ако погрешността ѝ може да доведе до щети за Вас!

Отговорност за линкове
Уеб сайтът на DKV може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети лица (външни линкове). Тези уеб сайтове са в сферата на отговорност на съответните оператори.
Чрез външните линкове DKV иска да Ви предостави интересна и полезна информация, но понякога и критика. Понякога даден линк служи само за (предписаното) указване на източника и затова просто не може да бъде пропуснат. Затова поставянето на външни линкове не означава, че DKV одобрява намиращото се зад препратката или линка съдържание, още повече, че външното съдържание (може да) подлежи на постоянни промени.
DKV е установила вътрешен процес, осигуряващ при първоначалното свързване към външно съдържание то да бъде проверявано в рамките на обичайното за това, дали съществуват евентуални правонарушения. Ако към настоящия момент има явно правонарушение, то – ако външният линк изобщо бъде поставен (например понеже сме задължени за това) – този линк се маркира със специална индикация (отметка). DKV обаче няма никакво влияние върху актуалното и бъдещото оформление, както и върху съдържанието на свързаните външни страници!
Помогнете и Вие да направим интернет максимално свободен от правонарушения: Ако откриете такова на някоя страница, към която сме сложили външен линк, ни изпратете E-Mail или се свържете с нас. Уверяваме Ви, че незабавно ще проверим повторно линковете за такова съдържание и, ако е необходимо, ще ги премахнем.

Друга отговорност, отговорност за зловреден софтуер (вируси)
Отговорността на DKV за материални и правни недостатъци се определя съгласно горните разпоредби на настоящите Общи условия за ползване; в останалите случаи DKV изключва отговорността си при предоставянето на услуги, в частност при сваляне (даунлоуд) на предоставени от DKV файлове на посочените тук интернет страници, за нарушения на задълженията поради лека небрежност, ако те не засягат съществени договорни задължения, както и живота, здравето и телесната неприкосновеност или ако не са засегнати права съгласно Закона за продуктовата отговорност, права вследствие дадена гаранция за качество или права вследствие злоумишлено премълчаване на дефект. Обезщетението за нарушение на съществени договорни задължения поради небрежност все пак е ограничено до типичната за договори предвидима щета. Същото важи и за нарушения на задълженията на нашите представители.

DKV непрекъснато се старае да поддържа уеб сайта и съдържанието му без зловреден софтуер (вируси). Все пак DKV не може да гарантира, че уеб сайтът и/или неговото съдържание винаги е без вируси. Затова винаги преди сваляне и отваряне на съдържание от интернет страниците на DKV се погрижете за своя собствена защита за подходящи и актуализирани предпазни мерки и антивирусни програми!

Горните разпоредби не пораждат промяна на доказателствената тежест във Ваш ущърб.

Авторски права, сродни на тях права и права върху изображения

Авторски права и сродни на тях права
Публикуваното на уеб сайта dkv-euroservice.com съдържание — което включва и изображения — е подчинено на авторското право и сродните му права. За всяко използване извън границите на действащото авторско право е необходимо предварителното писмено съгласие на DKV, респ. на притежателите на правата (авторите).
Това важи в частност за размножаването, обработването, превода, съхраняването, използването, преработването, респ. възпроизвеждането на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи.
Непозволеното размножаване или предоставяне на отделно съдържание или цели страници не е разрешено и може дори да е наказуемо. Представянето на този уеб сайт в чужди фреймове се допуска само с писменото разрешение на DKV. Съдържанието на трети лица е обозначено като такова, техните авторски права са спазени. Ако откриете съдържание на наша страница, за което смятате, че нарушава тези Ваши (или чужди) права, ни изпратете E-Mail или се свържете с нас. Гарантираме Ви незабавно изясняване на въпроса.

Права върху собственото изображение при снимки на лица
Изобразените на интернет страниците на DKV лица са дали съгласието си за публикуването на изображението на нашите интернет страници.
Ако въпреки старателния контрол на съдържанието е публикувано изображение, за което смятате, че нарушава този принцип или ако желаете премахването на публикуваната снимка (допустима отмяна на съгласието), може да съобщите това на DKV писмено (просто по E-Mail или факс ). Моля опишете изображението възможно най-точно и посочете на коя страница се намира. Моля опишете изображението възможно най-точно и посочете на коя страница се намира.

DKV ще премахне изображението(ята) незабавно от съответните уеб страници на DKV и няма да го(ги) използва за в бъдеще, ако публикуването нарушава горните правила.

Други разпоредби, допълнителни споразумения, приложимо право

DKV не носи отговорност за това, информацията и/или документите от уеб сайта на DKV да могат да бъдат извиквани или сваляни и на места извън Германия. Съдържанието не е насочено към лица с местожителство в САЩ. Лица с местожителство в други държави трябва да спазват действащите ограничения (за продажба) за съответните продукти и/или услуги. Ако съгласно действащите за Вас правни разпоредби достъпът до нашия уеб сайт не Ви е позволен, не бива да осъществявате достъп до него.

Всякакви допълнителни споразумения се извършват в писмена форма.

В сила е германското право, като се изключва прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки. За потребителите този избор на приложимо право важи само, ако в държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя няма императивни законови разпоредби, които не допускат това.

Последна редакция на Условията за ползване: 2018 · Автор: DKV