Ochrana dat

Ochrana osobních údajů DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Obsah

I. Preambule
II. Odpovědné místo / zmocněnec pro ochranu údajů / dohlížecí úřad
III. Vymezení pojmů / definice
IV. Obecné zásady / informace
V. Registrace / zřízení uživatelského účtu
VI. Zpracování údajů o návštěvě webové stránky / shromažďování souborů log file
VII. Používání cookies
VIII. Analýza webu
IX. Newsletter / reklama / pluginy sociálních sítí
X. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
XI. Práva dotčených osob

I. Preambule

Za internetové nabídky společnosti DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, krátce: DKV, je DKV, Ratingen (dále také my/nás).

Níže bychom vás chtěli obsáhle a podrobně informovat o tom, jak chráníme vaše soukromí a jak probíhá zpracování osobních údajů v rámci našich webových stránek a/nebo online nabídek. Osobní údaje jsou mazány, jakmile je to možné, a bez vašeho souhlasu nejsou nikdy nepoužívány k reklamním účelům ani nejsou předávány třetím osobám.

Pokud by následující informace nebyly dostačující nebo srozumitelné, neváhejte kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě II.

II. Odpovědné místo / zmocněnec pro ochranu údajů / dohlížecí úřad

Odpovědné místo

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Německo

Tel.: +49 2102 5518-0
Fax: +49 2102 5518-192
E-mail: info@dkv-euroservice.com
Webová stránka: www.dkv-euroservice.com

Zmocněnec pro ochranu údajů

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (externího úředníka pro ochranu údajů)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Německo

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Kompetentní dohlížecí úřad

LDI Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Německo

Tel.: +49 211 38424-0
Fax: +49 211 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Webová stránka: www.ldi.nrw.de

III. Vymezení pojmů / definice

Vymezení pojmů a definice se řídí podle nařízení (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, o volném pohybu dat a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“). Platí zejména vymezení pojmů uvedená v čl. 4 a čl. 9 GDPR.

IV. Obecné zásady / informace

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme v zásadě pouze tehdy, pokud je to potřebné k poskytování a zavádění našich služeb a k předkládání našich webových nebo online nabídek (včetně mobilní aplikace).

Ke shromažďování a používání osobních údajů k jiným účelům dochází pravidelně pouze

(i) po svolení uživatele,
(ii) pokud zpracování souvisí s účelem plnění smlouvy, nebo
(iii) k ochraně oprávněných zájmů, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a základní svobody dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Výjimka jinak platí v takových případech, kdy z reálných důvodů nelze předem získat svolení nebo kdy je zpracování údajů povoleno zákonnými předpisy.

2. Právní základy
Když se osobní údaje zpracovávají na základě svolení dotčené osoby, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Při zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní strana je dotčenou osobou, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR; to platí i pro zpracování, která jsou potřebná po realizaci předsmluvních opatření.

Pokud se zpracování osobních údajů provádí za účelem plnění právní povinnosti, které podléháme, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Pro případ, že zpracování osobních údajů je potřebné na základě životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Pokud se zpracování údajů provádí za účelem ochrany oprávněného zájmu naší firmy nebo třetí osoby a pokud nad výše uvedeným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Získání svolení / právo na odvolání
Svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR jsou zpravidla získávána elektronicky. Souhlas probíhá nastavením zatržítka v příslušném poli pro účely dokumentace k udělení souhlasu. Při elektronickém udělení svolení se pro účel identifikace uživatele používá tak zvaný postup double opt-in ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in), pokud je to z právního hlediska zapotřebí. Obsah prohlášení o souhlasu je protokolován elektronicky.

Právo na odvolání: Mějte na paměti, že udělené svolení můžete s účinkem do budoucnosti kdykoliv – zcela nebo částečně – odvolat; legitimnost zpracování realizovaných na základě svolení až do odvolání zůstává tímto nedotčena. Případné odvolání svolení směrujte na kontaktní údaje uvedené v písmenu II (odpovědné místo nebo zmocněnec pro ochranu údajů).

4. Případní příjemci osobních údajů
K poskytování našich webových a/nebo online nabídek používáme částečně třetí poskytovatele služeb, kteří v rámci poskytování služeb pracují z našeho pověření a podle našich instrukcí (zpracovatelé zakázky). Tito poskytovatelé služeb mohou v rámci poskytování služeb přijímat osobní údaje, resp. přicházet do kontaktu s osobními údaji a představují třetí osoby, resp. příjemce ve smyslu GDPR.

V takovém případě dbáme na to, aby naši poskytovatelé služeb poskytli dostatečné záruky o tom, že jsou realizována vhodná technická a organizační opatření a že zpracování probíhá tak, že je v souladu s požadavky tohoto nařízení a zaručují ochranu práv dotčených osob (porov. čl. 28 GDPR).

Pokud dochází k předání osobních údajů třetím osobám a/nebo příjemcům mimo zpracování zakázky, zajistíme, aby to bylo provedeno výhradně v souladu s požadavky GDPR (např. čl. 6 odst. 4 GDPR) a pouze při existenci příslušného právního základu (např. čl. 6 odst. 4 GDPR, dále viz bod IV.2).

5. Zpracování údajů v tzv. třetích zemích
Zpracování vašich osobních údajů se provádí zásadně v rámci EU, resp. Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Pouze ve výjimečných případech (např. v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb souvisejících s analýzou používání webových stránek) může docházet k předávání informací do tzv. „třetích zemí“. „Třetí země“ jsou země mimo Evropskou unii a/nebo dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve kterých samozřejmě nelze vycházet z přiměřené úrovně ochrany údajů podle standardů EU.

Pokud předávané informace obsahují i osobní údaje, zajistíme před takovým předáním, aby v příslušné třetí zemi nebo u příslušného příjemce ve třetí zemi byla zaručena přiměřená úroveň ochrany údajů. Může to vyplývat z takzvaného „Usnesení o přiměřenosti“ Evropské komise nebo to může být zaručeno prostřednictvím použití takzvaných „Standardních smluvních klauzulí EU“. V případě příjemců v USA může přiměřenou úroveň ochrany údajů zaručit také dodržování principů takzvaného „EU-US Privacy Shield“. Další informace o vhodných a přiměřených zárukách pro dodržování přiměřené úrovně ochrany údajů Vám poskytneme na vyžádání; kontaktní údaje naleznete na začátku těchto informací o ochraně údajů. Informace o účastnících EU-US Privacy Shield navíc najdete zde: www.privacyshield.gov/list.

6. Mazání údajů a doba ukládání
Osobní údaje dotčené osoby budou smazána nebo zablokována, jakmile pomine účel zpracování. Ukládání údajů po pominutí účelu zpracování pokračuje pouze tehdy, když je to stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních právních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým naše firma podléhá (např. plnění zákonných povinností uchovávání a/nebo při trvání oprávněných zájmů na ukládání, např. během promlčecích lhůt za účelem právní obrany proti případným nárokům). Blokování nebo mazání údajů se provádí i tehdy, když uplyne lhůta pro ukládání předepsaná uvedenými normami, ledaže by nadále existovala nutnost dalšího ukládání údajů za účelem uzavření smlouvy nebo k jiným účelům.

7. Práva dotčených osob
GDPR poskytuje osobám dotčeným zpracováním osobních údajů určitá práva (tzv. práva dotčených osob, zejména čl. 12 až čl. 22 GDPR). Jednotlivá práva dotčených osob jsou blíže vysvětlena v bodě XI. Pokud chcete některé nebo některá z těchto práv využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Za tímto účelem využijte kontakty uvedené v bodě II.

V. Registrace / zřízení uživatelského účtu

Pro určité služby poskytované prostřednictvím našich webových stránek a online nabídek je zapotřebí registrace a zřízení osobního uživatelského účtu. V rámci registrace a zřízení uživatelského účtu shromažďujeme a ukládáme následující osobní údaje („povinné údaje“). K předávání údajů třetím osobám nedochází:

V okamžiku registrace se navíc ukládají (i) IP adresa uživatele a (ii) datum a čas registrace.

Kromě toho se uvádějí dobrovolné údaje. K těmto údajům lze přiřadit např. telefonní číslo, číslo faxu, číslo mobilního telefonu nebo firemní údaje jako počet zaměstnanců, obor, velikost vozového parku nebo flotily. Povinné údaje, které jsou zapotřebí pro účely registrace, jsou v zadávací masce označeny hvězdičkou jako povinné pole. Bez úplného a pravdivého vyplnění povinných polí nemůže být registrace provedena. Přihlášení k registraci je dokončeno až poté, co po vyplnění povinných polí potvrdíte odkaz v e-mailu, který Vám zašleme. Dobrovolné údaje lze používat zejména pro účely zlepšení našich služeb.

1. Účel a právní základ
Registrace uživatele se provádí za účelem omezení přístupu a/nebo kontroly přístupu k určitým obsahům a službám, které v rámci našich webových stránek a/nebo online nabídek poskytujeme výhradně registrovaným uživatelům. Taková registrace se kromě toho může provádět za účelem poskytování určitých obsahů a služeb pro registrované uživatele v rámci plnění smlouvy a/nebo realizace předsmluvních opatření.

Právním základem pro zpracování údajů za účelem registrace je při existenci svolení uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Slouží-li registrace k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k realizaci předsmluvních opatření, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud se registrace provádí za účelem omezení přístupu a/nebo kontroly přístupu, je právním základem ochrana oprávněných zájmů, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; oprávněný zájem přitom spočívá v omezení přístupu za účelem ochrany námi vyvinutých obsahů a informací.

2. Mazání údajů a doba ukládání
Pokud registrace proběhne v souvislosti s plněním smlouvy nebo za účelem realizace předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), budou údaje registrace uloženy po dobu příslušného zakázkového nebo smluvního vztahu a po uplynutí příslušné doby trvání smlouvy, resp. výpovědní lhůty budou s přihlédnutím k bodu IV.6 smazány nebo zablokovány.

Pokud registrace nesouvisí s plněním smlouvy nebo realizací předsmluvních opatření, budou údaje registrace s přihlédnutím k bodu IV.6 smazány, jakmile bude registrace na naší internetoví stránce zrušena, změněna nebo smazána uživatelem.

3. Možnost odvolání a odstranění
Jako uživatel máte kdykoliv právo registraci zrušit, resp. smazat. Údaje, které jste sami uložili, můžete kdykoliv změnit. Jsou-li údaje (ještě) zapotřebí k plnění smlouvy nebo k realizaci předsmluvních opatření, je předčasné smazání údajů možné pouze tehdy, pokud není v rozporu se smluvními závazky nebo zákonnými povinnostmi.

VI. Zpracování údajů o návštěvě webové stránky / shromažďování souborů log file

Při každé návštěvě naší webové stránky zaznamenává náš systém automaticky údaje a informace z počítačového systému počítače, který stránku vyvolal. Zaznamenávají se následující údaje (dále jen „log údaje“):

Uvedené log údaje neumožňují vytvoření osobního vztahu k uživateli.

1. Účel a právní základ
Shromažďování a zpracování log údajů, zejména IP adresy, se provádí za účelem poskytování obsahů uvedených na naší webové stránce uživateli, tzn. za účelem komunikace mezi uživatelem a naší webovou, resp. online nabídkou. Po dobu příslušné komunikace je zapotřebí přechodné uložení IP adresy. Ta je zapotřebí pro adresování komunikace mezi uživatelem a naší webovou a/nebo online nabídkou, resp. je nutná pro využití naší webové a/nebo online nabídky. Právním základem pro toto zpracování údajů – tzn. pro dobu vaší návštěvy webové stránky – je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, respektive § 96 zákona o telekomunikacích, popř. § 15 odst. 1 zákona o telekomunikačních médiích.

Zpracování a ukládání IP adresy v souborech log file nad rámec komunikačního procesu se provádí za účelem zajištění funkčnosti našich webových a online nabídek, za účelem optimalizace těchto nabídek a za účelem zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Právním základem pro ukládání IP adresy pro tyto účely nad rámec komunikačního procesu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (ochrana oprávněných zájmů), respektive § 109 zákona o telekomunikacích.

2. Mazání údajů a doba ukládání
Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě zaznamenávání dat pro účely poskytování webové stránky je to ukončení příslušné relace – návštěvy webové stránky. Ukládání log údajů včetně IP adresy nad rámec tohoto popisu pro účely bezpečnosti systému se provádí pro období maximálně sedmi dnů od ukončení přístupu uživatele na webovou stránku. Zpracování a/nebo ukládání log údajů nad rámec tohoto vymezení je možné a přípustné, pokud budou IP adresy uživatelů po uplynutí výše uvedené lhůty pro ukládání v rozsahu sedmi dnů smazány nebo odstraněny tak, aby již nebylo možné přiřadit log údaje k určité IP adrese.

3. Možnost odvolání a odstranění
Zaznamenávání log údajů pro poskytování webové stránky včetně ukládání do souborů log file ve výše uvedených mezích je bezpodmínečně nutné pro provoz webové stránky. Neexistuje žádná možnost námitek ze strany uživatele. Jiná úprava platí pro zpracování log údajů pro účely analýzy, toto se – v závislosti na používaném nástroji pro analýzu webu a druhu analýzy údajů (osobní / anonymní / pseudonymní) – řídí podle bodu VIII.

VII. Používání cookies

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. z internetového prohlížeče do počítačového systému. Cookies neobsahují žádné programy a nemohou na váš počítač umístit žádný chybový kód. Když uživatel vyvolá nějakou webovou stránku, může se v operačním systému uživatele uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Naše soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje, takže vaše soukromí je chráněno. V závislosti na příslušném druhu souboru cookie a na možnosti přiřazení souboru cookie k IP adrese však v zásadě existuje možnost vytvoření osobního vztahu k uživateli. My takové přiřazení neprovádíme, resp. okamžitě anonymizujeme IP adresu, abychom takové přiřazení vyloučili (podrobně viz bod VIII).

Rozlišujeme mezi (i) technicky potřebnými cookies, (ii) analytickými cookies a (iii) cookies třetích poskytovatelů:

(i) Technicky potřebné cookies používáme, abychom naši webovou a/nebo online nabídku ztvárnili tak, aby byla uživatelsky přívětivá. V technicky potřebných cookies jsou ukládány a zprostředkovávány našim systémům následující údaje:

(ii) Analytické cookies (také tzv. session cookies) používáme, abychom analyzovali surfování uživatelů na našich webových a/nebo online nabídkách pro účely reklamy, výzkumu trhu nebo ztvárnění našich nabídek podle potřeby. Prostřednictvím analytických cookies jsou shromažďovány a předávány našim systémům následující údaje:

Údaje o uživatelích získané tímto způsobem jsou pseudonymizovány prostřednictvím technických opatření. Přiřazení údajů k uživateli, který webovou stránku vyvolal, pak již není možné.

(iii) Cookies třetích poskytovatelů jsou cookies, které neposkytují naše webové servery, ale třetí poskytovatelé. Patří k nim například zapojení tlačítka „To se mi líbí“. Při kliknutí na toto tlačítko uloží Facebook v prohlížeči uživatele „vlastní“ soubor cookie. Cookies třetích poskytovatelů nemůžeme nikdy vyhledávat a/nebo vyhodnocovat.

Za použití takovýchto cookies odpovídají samotní třetí poskytovatelé; z naší strany není možné ovlivnění používání a zpracování; používání cookies třetích poskytovatelů můžete zabránit prostřednictvím opatření popsaného v bodě VII.3 a bodě VIII.

1. Účel a právní základ
Účelem používání technicky potřebných cookies je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce naší webové stránky nelze bez použití cookies nabídnout. Pro tyto funkce je nutné, aby byl prohlížeč opět rozpoznán i po změně stránky. Pro takové použití potřebujeme technicky potřebná cookies:

Údaje uživatele získaná prostřednictvím technicky potřebných cookies se nepoužívají k vytvoření uživatelských profilů. Právním základem pro použití technicky potřebných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud existuje možnost vytvoření osobního vztahu k uživateli a použití je nutné pro účely poskytování našich webových a/nebo online nabídek ve smyslu plnění smlouvy, jinak je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože k použití dochází i za účelem ochrany oprávněných práv pro účely poskytování webových a/nebo online nabídek.

Analytické cookies se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejích obsahů. Prostřednictvím analytických cookies se dozvíme, jak se webová stránka používá, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku (viz výše). Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití analytických cookies je, pokud existuje možnost vytvoření osobního vztahu k uživateli, v případě svolení uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud se analytické cookies používají k vypracování pseudonymních vyhodnocení, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (ochrana oprávněných zájmů), resp. § 15 odst. 3 zákona o telekomunikačních médií.

2. Mazání údajů a doba ukládání
Soubory cookies se ukládají na příslušném koncovém zařízení uživatele (chytré zařízení / PC) a odtud jsou předávány našim webovým stránkám. Rozlišuje se mezi takzvanými permanentními cookies a cookies relace. Cookies relace se ukládají během relace prohlížeče a po uzavření prohlížeče se smažou. Permanentní cookies se nesmažou po zavření příslušné relace prohlížeče, ale jsou na koncovém zařízení uživatele uloženy delší dobu.

3. Možnost odvolání a odstranění
Při vyvolání naší webové stránky jsou uživatelé prostřednictvím banneru informováni o používání cookies a odkázáni na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím banneru se přitom také získá svolení uživatele se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti.

Jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním a ukládáním cookies. Prostřednictvím změny nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies obecně deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoliv smazat. Může to probíhat i automaticky. Když deaktivujete cookies na naší webové stránce, může se stát, že již nebudete moci využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu. Další informace o používání souborů cookies naleznete na http://www.meine-cookies.org/ nebo youronlinechoices.com.

Používání cookies pro účely vytváření pseudonymních uživatelských profilů (viz výše u analytických cookies) můžete s účinkem pro budoucnost kdykoliv odepřít; právo na odvolání svolení můžete realizovat prostřednictvím informačního banneru nebo prostřednictvím takzvaných možností nastavení vašeho prohlížeče.

VIII. Analýza webu

Abychom mohli optimalizovat naši webovou stránku a přizpůsobit se měnícím se zvyklostem a technickým předpokladům našich uživatelů, používáme nástroje pro takzvanou analýzu webu. Přitom např. zjišťujeme, jaké prvky uživatelé navštěvují, jestli lze snadno najít hledané informace atd. Tyto informace lze interpretovat a mají vypovídací hodnotu až tehdy, když se sleduje větší skupina uživatelů. Pro tento účel se získané údaje agregují, tzn. shrnují do větších jednotek.

Díky tomu můžeme upravovat design webových stránek nebo optimalizovat obsah, když například zjistíme, že relevantní část uživatelů používá nové technologie nebo nenajde, resp. jen obtížně najde poskytované informace.

Na našich webových a online nabídkách provádíme následující analýzy, resp. používáme následující nástroje pro analýzu webu:

1. Analýza log údajů
Použití log údajů pro účely analýzy se provádí výhradně na anonymní bázi, zejména nedochází k žádnému propojení s osobními údaji uživatele a/nebo IP adresou nebo souborem cookie. Takováto analýza log údajů tedy nespadá pod ustanovení pro ochranu údajů podle nařízení GDPR.

2. Google Analytics
K analýze používání webové stránky používáme služby analýzy webu „Google Analytics“ firmy Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používá „cookies“, které umožňují analýzu používání webové stránky našimi zákazníky na pseudonymní a/nebo anonymní bázi.

Informace, které soubory cookies vygenerují o vašem používání webových stránek, jsou zasílány na server firmy Google v USA, kde se uloží. V případě aktivování anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však Google před přenosem informací zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA odesílá plná IP adresa, kde se poté zkrátí. Z našeho pověření Google tyto informace využije k vyhodnocení používání webových stránek, k vytvoření zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s dalšími daty společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zakázat příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tom případě nebudete případně moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud si nepřejete vyhodnocování prostřednictvím Google Analytics, máte následující možnosti:

Službu Google Analytics používáme k vyhodnocení údajů z AdWords a double-click cookie ke statistickým účelům. Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat prostřednictvím manažera zobrazovaných údajů ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/).

3. Matomo (PIWIK)
K analýze používání naší webové stránky používáme navíc nástroj pro analýzu webu „Matomo“ (dříve PIWIK). U softwaru Matomo jsou informace o používání získané prostřednictvím cookies přenášeny na náš server v Evropě nebo ukládány pro účely analýzy používání. Informace o používání naší webové stránky vytvořené pomocí cookie nejsou předávány třetím osobám.

Pokud si používání souborů cookies a/nebo vyhodnocení prostřednictvím softwaru Matomo nepřejete, máte následující možnosti:

Nezapomeňte: Když smažete své cookies, má to za následek, že se smaže i opt-out cookies a příp. bude nutná jeho opětovná aktivace.

IX. Newsletter / reklama / pluginy sociálních sítí

V našich webových a online nabídkách navíc nabízíme možnost registrace k odběru našich newsletterů, dále se používají reklamní nástroje a pluginy sociálních sítí. Konkrétně:

1. Registrace k odběru newsletteru
Pokud chcete využít možnost odběru námi nabízeného newsletteru, potřebujeme od Vás platnou e-mailovou adresu. Abychom mohli zkontrolovat, jestli jste majitelem uvedené e-mailové adresy, popř. jestli její majitel souhlasí s přijímáním newsletteru, zašleme po prvním kroku registrace automatický e-mail na uvedenou e-mailovou adresu (tzv. double opt-in). Až po potvrzení registrace k odběru newsletteru prostřednictvím odkazu v potvrzovacím e-mailu zařadíme uvedenou e-mailovou adresu do našeho rozdělovníku. Kromě e-mailové adresy a údajů pro potvrzení registrace nesbíráme žádné další údaje.

Vaše údaje se zpracovávají výhradně za účelem zasílání vámi objednaného newsletteru. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Odběr newsletteru můžete kdykoliv odhlásit; jako doplnění platí informace o právu na odvolání svolení v bodě IV.3.

2. Používání osobních údajů k reklamní a marketingové komunikaci / zákaznické ankety
Vaše osobní údaje se používají pro účely reklamní a/nebo marketingové komunikace a pro provádění anket spokojenosti zákazníků pouze v případě existence příslušného svolení nebo jiného právního základu, který umožňuje reklamní a/nebo marketingovou komunikaci i bez existence svolení.

Právním základem pro reklamní s/nebo marketingová opatření na základě výslovného svolení je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; náležitě platí informace o svolení v bodě IV. Pro reklamní a/nebo marketingová opatření zasílaná e-mailem za účelem přímé reklamy pro vlastní zboží nebo služby je právním základem § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži; to předpokládá, že (i) jsme vaši e-mailovou adresu získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, (ii) jste nevyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro účely přímé reklamy a (iii) že jsme při získání vaší e-mailové adresy a při každém použití jasně a zřetelně upozornili na to, že můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas s takovým používáním vašeho e-mailu (pro právo na odvolání svolení viz bod XI.6).

3. Google Remarketing
Používáme remarketingovou technologii společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Na základě této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše internetové stránky a/nebo online služby a zajímali se o nabídku, znovu osloveni cílenou reklamou na stránkách partnerů sítě Google. Zobrazení reklamy probíhá na základě použití cookies. Pomocí cookies lze analyzovat chování uživatele při návštěvě webové stránky a poté analýzu použít pro cílená doporučení produktů a pro internetovou reklamu.

Pokud si internetovou reklamu nepřejete, můžete použití cookies společností Google pro tyto účely deaktivovat tím, že přejdete na stránku https://www.google.de/settings/ads/onweb. Alternativně mohou uživatelé deaktivovat použití cookies třetími poskytovateli tím, že vyvolají stránku pro deaktivaci reklamní iniciativy v síti http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Využitím našich nabídek prohlašujete svůj souhlas se zpracováním dat, které o Vás zjistila zde uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely společnost Google. Upozorňujeme na to, že Google má vlastní směrnice o ochraně dat, které jsou na nás nezávislé. Nepřebíráme odpovědnost nebo ručení za tyto směrnice a postupy.

4. Internetová online reklama
V rámci optimalizace naší online nabídky prostřednictvím anonymního získávání a zpracování informací o vašem chování při používání webu s ohledem na předpokládané zájmy spolupracujeme s poskytovatelem služeb Delta Projects Deutschland GmbH. Za tímto účelem ukládá náš partner z našeho pověření cookies na vašem počítači (viz výše bod VII), aby anonymně shromažďoval vaše údaje o používání, když navštívíte naši webovou stránku nebo kliknete na naši online reklamu. Tímto způsobem můžeme analyzovat používání online reklamy a zobrazovat vám reklamy, které by pro vás mohly být zajímavé a mohly by odpovídat vašim zálibám. V žádném případě přitom nejsou ukládány osobní údaje (jako jméno, adresa, e-mailová adresa). IP adresy jsou anonymizovány, takže je vyloučen vztah ke konkrétní osobě.

Internetovou online reklamu poskytuje uvedený poskytovatel služeb. Pokud již nechcete, aby se Vám zobrazovala reklama založená na používání webu, můžete shromažďování údajů deaktivovat prostřednictvím vypnutí cookies (viz vysvětlení v bodě VII.3) nebo prostřednictvím nastavení souboru opt-out cookie.

5. Sociální sítě / pluginy sociálních sítí
Na našich webových stránkách jsme integrovali ikony („pluginy“) různých sociálních sítí. Pomocí těchto pluginů jsou poskytovány různé funkce, jejichž předmět a rozsah jsou určovány provozovateli sociálních sítí. Pro lepší ochranu vašich osobních údajů používáme postup se dvěma kliknutími. Prostřednictvím kliknutí na ikonu přímo vedle příslušného pluginu se plugin aktivuje, což se projeví změnou barvy ikony pluginu z šedého na barevné zobrazení. Poté můžete příslušný plugin použít prostřednictvím kliknutí na ikonu pluginu. Zvažte, že IP adresa Vší relace prohlížeče může být spojena s vaším vlastním profilem na příslušné sociální síti, pokud tam jste v daném okamžiku přihlášeni. Vaše návštěva naší webové stránky může být rovněž spojena s vaším profilem na sociální síti, pokud síť opět rozpozná dříve použitý soubor cookie sociální sítě, který je ještě k dispozici na vašem počítači.

Mějte na paměti, že nejsme poskytovatelem sociálních sítí a na zpracování údajů příslušnými poskytovateli nemáme žádný vliv. Bližší informace k zacházení s údaji naleznete na následujících odkazech, resp. adresách:

5.1. Facebook
V rámci naší online nabídky je používán tzv. "Facebook pixel" sociální sítě Facebook, který je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, příp. pokud sídlíte v EU, společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Tag pro remarketing, „Facebook pixel“, implementovaný společností Facebook na této stránce, může vyhodnocovat chování návštěvníků, kteří se na tuto internetovou stránku dostali díky reklamě na Facebooku. To může být používáno pro vylepšení reklamních inzerátů na Facebooku, tyto údaje jsou evidovány a ukládány společností Facebook. Do evidovaných údajů nemůžeme nahlédnout, jsou použitelné jen v rámci zařazení reklamních inzerátů. Použitím kódu Facebook pixelu jsou nastaveny i Cookies.

Použitím Facebook pixelu je oznámena návštěva této webové stránky společnosti Facebook, aby mohli návštěvníci na Facebooku vidět vhodné inzeráty. Pokud máte účet na Facebooku a jste přihlášeni, je návštěva této webové stránky přiřazena Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Pomocí Facebook pixelu zajišťujeme, aby naše Facebook-Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily jako zatěžující. Pomocí Facebook pixelu můžeme sledovat účinnost reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a pro účely výzkumu trhu a vidíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamní inzerát na Facebooku přesměrováni na naši webovou stránku (tzv. „konverze“).

Vaše návštěva této webové stránky je aktuálně evidována Facebook pixelem.

Bližší informace ke zjišťování a využívání údajů společností Facebook, a i k právům týkajícím se toho a možnostem ochrany Vašeho soukromí naleznete v pokynech společnosti Facebook pro ochranu údajů na https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativně můžete deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“ na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Pro to musíte být přihlášeni na Facebooku.

Na naší stránce jsou integrované pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy sítě Facebook poznáte podle loga Facebooku nebo „tlačítka Like“ („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled pluginů sítě Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když aktivujete plugin, vytvoří se jeho prostřednictvím přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím získá informaci, že jste ze své IP adresy navštívili naši webovou stránku.

Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předávaných údajů a jejich použití společností Facebook a že neodpovídáme za zpracování údajů společností Facebook. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
Na našich webových stránkách jsou integrovány funkce sociální sítě „LinkedIn“. Tyto funkce jsou nabízeny společností LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko. Přitom jsou společnosti LinkedIn rovněž předávány údaje. Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o předávaných údajích a jejich použití společností LinkedIn. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Na našich webových stránkách jsou integrovány funkce služby „Xing“, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburk. Když aktivujete a použijete plugin, naváže váš server přímé spojení se servery společnosti Xing. Obsah pluginu předává společnost Xing přímo vašemu prohlížeči, který pak tento obsah integruje do webové stránky. Prostřednictvím aktivace pluginů získává společnost Xing informace o tom, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste přihlášeni ke službě Xing, může společnost Xing návštěvu přiřadit k vašemu účtu u služby Xing. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů společností Xing a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v Upozorněních o ochraně osobních údajů společnosti Xing.

X. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který uživatel může využít k elektronickému navázání kontaktu s naší společností. Pokud uživatel využije tuto možnost, budou údaje zadané v zadávací masce předány naší společnosti a uloženy. Tyto údaje jsou:

*Povinné údaje, které jsou zapotřebí pro účely registrace, jsou označeny hvězdičkou jako povinné pole (i v zadávací masce).

V okamžiku odeslání zprávy jsou navíc zpracovány a uloženy následující údaje:

Alternativně můžete navázat kontakt prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na naší webové stránce. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zprostředkované prostřednictvím e-mailu. Údaje nejsou v žádném případě předávány třetím osobám, výjimku představují případy, kdy musíme pro zpracování požadavku využít třetí stranu.

1. Účel a právní základ
Údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely zpracování příslušného požadavku, resp. příslušného přání uživatele. Ostatní údaje získávané během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a byla zaručena bezpečnost našich informačních systémů.

Pokud se zpracování údajů provádí za účelem plnění objednávky nebo požadavku zákazníka, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, bez ohledu na to, zda navázání kontaktu proběhlo prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu. Pokud je k dispozici svolení uživatele, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Právním základem pro získávání dalších údajů při zasílání je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; oprávněný zájem zde spočívá v prevenci zneužití a zajištění bezpečnosti systémů (porov. bod VI.1).

2. Mazání údajů a doba ukládání
Údaje jsou v zásadě smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a údaje zaslané e-mailem je to pak tehdy, když je ukončena příslušná komunikace s uživatelem a/nebo byl definitivně zodpovězen požadavek uživatele. Komunikace je ukončena, resp. požadavek je definitivně zodpovězen tehdy, když lze na základě okolností konstatovat, že dotčená záležitost je definitivně objasněna. Namísto smazání dojde k uložení se zablokováním, pokud je další ukládání údajů potřebné z důvodů uvedených v bodě III.4.

Osobní údaje získané během zasílání jsou rovněž smazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování.

3. Možnost odvolání a odstranění
Uživatel kdykoliv může přerušit komunikaci s námi a/nebo stáhnout svůj dotaz a vyjádřit nesouhlas s příslušným použitím svých údajů. V takovém případě nemůže komunikace pokračovat. Všechny osobní údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu, budou v tomto případě smazány, s výhradou dalšího ukládání údajů z důvodů uvedených v bodě IV.6.

XI. Práva dotčených osob

Uživateli přísluší podle GDPR zejména následující práva dotčených osob:

1. Právo na informace (čl. 15 GDPR)
Máte právo na požadování informace o tom, jestli zpracováváme osobní údaje o vaší osobě či nikoliv. Pokud naše firma zpracovává osobní údaje o vaší osobě, máte nárok na informace o:

Dále máte nárok na informaci, jestli jsou vaše osobní údaje předmětem automatického rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR a, pokud tomu tak je, jaká rozhodovací kritéria jsou základem takového automatického rozhodování (logika), resp. jaké dopady a dosah pro vás automatické rozhodování může mít.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země mimo oblast aplikování GDPR, máte nárok na informaci jestli a, pokud ano, na základě jakých záruk je u příjemce údajů ve třetí zemi zajištěna přiměřená úroveň ochrany ve smyslu čl. 45, 46 GDPR.

Máte právo požadovat kopii vašich osobních údajů. Kopie údajů poskytujeme zásadně v elektronické podobě, pokud jste neuvedli něco jiného. První kopie je zdarma, za další kopie bude požadována přiměřená úplata. Údaje budou poskytnuty s výhradou práv a svobod jiných osob, které by mohly být předáním kopie údajů omezeny.

2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
Máte právo od nás požadovat opravu vašich údajů, pokud jsou nesprávné, nevhodné a/nebo neúplné; právo na opravu zahrnuje právo na doplnění prostřednictvím doplňujících prohlášení nebo sdělení. Oprava a/nebo doplnění musí být provedeny neprodleně – tzn. bez zaviněných průtahů.

3. Právo na smazání (čl. 17 GDPR)
Máte právo požadovat smazání vašich osobních údajů, pokud

Právo na smazání osobních informací neexistuje, pokud

Smazání musí být provedeno neprodleně – tzn. bez zaviněných průtahů. Pokud námi byly osobní údaje zveřejněny (např. na internetu), musíme v rámci technických možností a přijatelnosti zajistit, aby byl i externí zpracovatel údajů informován o požadavku na smazání včetně smazání odkazů, kopií a/nebo replikací.

4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Máte právo nechat omezit zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

Osobní údaje, jejichž zpracování bylo na základě vašeho požadavku omezeno, se smí – s výhradou ukládání – zpracovávat již pouze (i) s vaším svolením, (ii) pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, (iii) k ochraně práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo (iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu. Pokud by omezení zpracování bylo zrušeno, budete o tom předem informováni.

5. Právo na přenosnost údajů (čl. 20 GDPR)
Máte právo – s výhradou níže uvedených ustanovení – požadovat vydání dat, která se vás týkají, v běžném elektronickém, strojově čitelném datovém formátu. Právo na přenos údajů zahrnuje právo na zprostředkování údajů jiné odpovědné osobě; na základě žádosti proto údaje – pokud to bude technicky možné – zprostředkujeme přímo odpovědné osobě, kterou jste jmenovali nebo ještě jmenujete. Právo na přenos údajů se vztahuje pouze na vámi poskytnuté údaje a předpokládá, že zpracování bude probíhat na základě svolení nebo za účelem provádění smlouvy a bude prováděno pomocí automatických postupů. Právo na přenos údajů podle čl. 20 GDPR se nedotýká práva na smazání údajů podle čl. 17 GDPR. Přenos údajů probíhá s výhradou práv a svobod jiných osob, jejichž práva by přenosem údajů mohla být omezena.

6. Právo na odvolání svolení (čl. 21 GDPR)
V případě zpracování osobních údajů pro realizaci úkolů ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR) nebo ochranu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) můžete s účinkem pro budoucnost kdykoliv odvolat svolení se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají. V případě odvolání svolení musíme zanechat veškerého dalšího zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely, ledaže

S účinkem pro budoucnost můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas s použitím vašich údajů pro účely přímé reklamy; platí to i pro profilování, pokud je ve spojení s přímou reklamou. V případě odvolání svolení musíme zanechat veškerého dalšího zpracování vašich údajů pro účely přímé reklamy.

7. Zákaz automatického rozhodování / profilování (čl. 22 GDPR)
Rozhodnutí, která mají právní dopady nebo vás výrazně omezují, se nesmí opírat výhradně o automatické zpracování osobních údajů – včetně profilování. To neplatí, pokud je automatické rozhodování

Rozhodnutí, která jsou založena výhradně na automatickém zpracování speciálních kategorií osobních údajů, jsou v zásadě nepřípustná, ledaže by byl aplikován čl. 22 odst. 4 ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a nebo písm. g GDPR a byla přijata přiměřená opatření pro ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů vaší osoby.

8. Možnosti právní ochrany / právo na stížnost u dohlížecího úřadu
V případě stížností se můžete kdykoliv obrátit na kompetentní dohlížecí úřad Evropské unie nebo jejích členských států. Pro naši firmu je kompetentním dohlížecím úřadem úřad uvedený v bodě II.