Duomenų apsauga

Informacija apie DKV Euro Service GmbH + Co. KG duomenų apsaugą

Turinio apžvalga

I. Įžanga
II. Atsakinga įstaiga / Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo / Kontroliuojanti įstaiga
III. Sąvokų apibrėžimai / Definicijos
IV. Bendrieji principai / Informacija
V. Registracija / Naudotojo sąskaitos sukūrimas
VI. Duomenų apdorojimas internetinės svetainės parengimui / Žurnalo failų rinkimas
VII. Slapukų naudojimas
VIII. Internetinė analizė
IX. Naujienlaiškiai / Reklama / Socialinės žiniasklaidos įskiepiai
X. Kontaktinis blankas ir susisiekimas el. paštu
XI. Suinteresuotų asmenų teisės

I. Įžanga

Atsakingas už internetinius „DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG“ pasiūlymus, trumpai: DKV, Ratingenas, vadinamas DKV (toliau taip pat vadinamas mes / mus).

Mes norime Jus išsamiai ir detaliai informuoti apie tai, kaip mes saugosime Jūsų asmeninę sferą ir kaip bus apdorojami Jūsų asmens duomenys mūsų svetainėje ir (arba) internetiniuose pasiūlymuose. Asmens duomenys bus ištrinti kaip galima greičiau ir be Jūsų sutikimo niekada nebus naudojami arba perduodami reklamos tikslais.

Jeigu apačioje esančios informacijos neužtenka arba ji yra nesuprantama, nedelsdami susisiekite su mūsų asmeniu, atsakingu už duomenų apsaugą, kurio kontaktinė informacija nurodyta II skyriuje.

II. Atsakinga įstaiga / Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo / Kontroliuojanti įstaiga

Atsakinga įstaiga

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Vokietija

Tel. Nr. +49 2102 5518-0
Faks. Nr. +49 2102 5518-192
El. paštas: info@dkv-euroservice.com
Internetinė svetainė: www.dkv-euroservice.com

Už asmens duomenų apsaugą atsakingas asmuo

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (išorės duomenų apsaugos pareigūnas)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Vokietija

El. paštas: datenschutz@dkv-euroservice.com

Kompetentinga kontroliuojanti įstaiga

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės LDI
Pašto dėžutė Nr. 20 04 44
40102 Diuseldorfas
Vokietija

Tel. Nr. +49 211 38424-0
Faks. Nr. +49211 38424-10
El. paštas: poststelle@ldi.nrw.de
Internetinė svetainė: www.ldi.nrw.de

III. Sąvokų apibrėžimai / Definicijos

Sąvokų apibrėžimai ir definicijos paremtos Reglamentu (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas" arba „DSGVO“). Ypač galioja DSGVO 4 ir 9 straipsnių sąvokų apibrėžimai.

IV. Bendrieji principai / Informacija

1. Asmens duomenų apdorojimo apimtis
Mes renkame ir naudojame mūsų naudotojų asmens duomenis daugiausiai tik tiek, kiek to riekia mūsų paslaugų teikimui bei mūsų internetinių arba online pasiūlymų (įskaitant mobiliąsias aplikacijas) pateikimui.

Asmens duomenys kitais tikslais reguliariai renkami ir naudojami tik
(i) gavus naudotojo sutikimą,
(ii) jeigu duomenų apdorojimas vykdomas sutarties vykdymo arba
(iii) teisėtų interesų gynimo tikslu, jeigu suinteresuoto asmens interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, reikalaujančios asmens duomenų apsaugos, nėra svarbesni.

Visur kitur išimtis galioja tokiais atvejais, kai dėl faktinių priežasčių neįmanoma iš anksto gauti sutikimą arba duomenų apdorojimą leidžia įstatyminės nuostatos.

2. Teisiniai pagrindai
Jeigu asmens duomenys apdorojami su suinteresuoto asmens sutikimu, jų apdorojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 pastraipos a punktas.

Jeigu asmens duomenys apdorojami siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra suinteresuotas asmuo, tai duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 pastraipos b punktas; tai galioja ir apdorojimui, reikalingam priemonių įgyvendinimui iki sutarties sudarymo.

Jeigu asmens duomenys apdorojami siekiant įvykdyti teisinį įsipareigojimą, tai duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 pastraipos c punktas. Jeigu asmens duomenų apdorojimas suinteresuotam asmeniui arba kitam fiziniam asmeniui yra gyvybiškai svarbus, tai duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 pastraipos d punktas.

Jeigu asmens duomenys apdorojami siekiant apginti mūsų įmonės arba trečiojo asmens teisėtus interesus, o suinteresuoto asmens interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra pirmaujantis interesas, tai duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 pastraipos f punktas.

3. Sutikimo gavimas / Prieštaravimo teisė
Sutikimai pagal DSGVO 6 straipsnio 1 pastraipos a punktą dažniausiai gaunami elektroniniu būdu. Sutikimas gaunamas, kai atitinkamas laukelis pažymimas varnele; taip dokumentuojamas sutikimas. Suteikiant sutikimą elektroniniu būdu ir siekiant identifikuoti naudotoją, naudojamas taip vadinamas „double-opt-in“ metodas ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in), jeigu tai teisiškai reikalinga. Sutikimo pareiškimo turinys protokoluojamas elektroniniu būdu.

Atšaukimo teisė: Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad vieną kartą duotas sutikimas gali būti pilnai arba dalinai atšauktas bet kuriuo metu; iki atšaukimo vykęs duomenų apdorojimas, paremtas sutikimu, išlieka teisėtas. Galimą atšaukimą prašome siųsti II punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (atsakinga įstaiga arba už duomenų apsaugą atsakingas asmuo).

4. Galimi asmens duomenų gavėjai
Mūsų internetinių ir online pasiūlymų teikimui mes iš dalies pasitelkiame trečiuosius paslaugų teikėjus, teikiančius paslaugas mūsų užsakymu ir nurodymu (užsakymo apdorotojai). Šie paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, gali gauti asmens duomenis arba su jais susidurti; tai yra tretieji asmenys arba gavėjai pagal DSGVO.

Tokiu atveju mes pasirūpiname, kad mūsų paslaugų teikėjai suteiktų pakankamas garantijas apie tai, kad turi tinkamas technines ir organizacines priemones ir kad duomenų apdorojimas vykdomas pagal šio reglamento reikalavimus ir suinteresuotų asmenų teisės yra apsaugotos (plg. DSGVO 28 str.).

Jeigu asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims ir (arba) gavėjams ne užsakymo apdorojimo tikslu, mes užtikriname, kad tai vykdoma pagal DSGVO reikalavimus (pvz. DSGVO 6 str. 4 pastr.) ir tik esant atitinkamam teisiniam pagrindui (pvz. DSGVO 6 str. 4 pastr., visur kitur galioja IV.2) skyrius.

5. Duomenų apdorojimas taip vadinamose trečiosiose šalyse
Jūsų asmens duomenys apdorojami daugiausiai ES arba Europos ekonominės bendrijos (EEB) teritorijoje.

Informacija perduodama taip vadinamoms "trečiosioms šalims" tik išimtiniais atvejais (pvz. kai pasitelkiami paslaugų teikėjai internetinės analizės darbams atlikti). "Trečiosios šalys" - tai ne Europos Sąjungos ir (arba) ne Europos ekonominės bendrijos šalys, kuriose, be kita ko, duomenų apsaugos lygis neatitinka ES standartų.

Jeigu perduotuose duomenyse yra ir asmens duomenų, prieš tokį perdavimą mes garantuojame, kad atitinkamoje trečiojoje šalyje arba pas atitinkamą gavėją trečiojoje šalyje bus užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis. Tai gali būti paremta taip vadinamu Europos Komisijos „Protingumo sprendimu“ arba užtikrinta, naudojant taip vadinamas „ES standartines sąlygas“. Jeigu gavėjai yra JAV, tinkamas duomenų apsaugos lygis gali būti užtikrintas, laikantis taip vadinamo „EU-US Privacy Shield“ principų. Jei paprašysite, mes mielai suteiksime Jums daugiau informacijos apie tinkamas ir protingas duomenų apsaugos lygio laikymosi garantijas; kontaktinius duomenis rasite šios informacijos apie duomenų apsaugą pradžioje. Informaciją apie ES US Privacy Shield dalyvius rasite ir čia: www.privacyshield.gov/list.

6. Duomenų ištrynimas ir duomenų saugojimo trukmė
Suinteresuoto asmens duomenys ištrinami arba užblokuojami iš karto, kai nebelieka tikslo juos apdoroti. Išnykus duomenų apdorojimo tikslui, duomenys toliau saugomi tik tokiu atveju, jeigu tai numatyta Europos ir šalies įstatymuose bei kituose potvarkiuose, privalomuose mūsų įmonei (pvz. siekiant įvykdyti įstatymais numatytą prievolę saugoti duomenis ir (arba) esant teisėtam interesui saugoti duomenis, pvz. siekiant teisiškai apsiginti nuo galimų pretenzijų, kol nesuėjo senaties terminas). Duomenys užblokuojami arba ištrinami ir pasibaigus nurodytuose standartuose numatytam saugojimo terminui, nebent tolimesnis duomenų saugojimas yra būtinas sutarties sudarymui arba kitiems tikslams.

7. Suinteresuotų asmenų teisės
Asmeniui, kurio asmens duomenys apdorojami, DSGVO suteikia tam tikras teises (taip vadinamas suinteresuoto asmens teises, DSGVO 12-22 str.). Atskiros suinteresuotų asmenų teisės išsamiau paaiškintos XI skyriuje. Jeigu norite pasinaudoti viena ar daugiau šių teisių, galite bet kuriuo metu su mumis susisiekti. Susisiekti su mumis galite, naudodamiesi II skyriuje nurodytomis susisiekimo galimybėmis.

V. Registracija / Naudotojo sąskaitos sukūrimas

Norint gauti tam tikras paslaugas ir (arba) privalumus, teikiamus mūsų internetinėje svetainėje ir online pasiūlymuose, reikia prisiregistruoti ir susikurti asmeninę naudotojo sąskaitą. Registruojantis ir kuriant naudotojo sąskaitą, mes rinksime ir saugosime šiuos asmens duomenis (privalomus duomenis). Šie duomenys tretiesiems asmenims neperduodami:

Registracijos metu išsaugojamas (i) naudotojo IP adresas ir (ii) registracijos data bei laikas.

Be to, galima pateikti neprivalomus duomenis. Šiems duomenims gali būti priskirti pvz. telefono numeris, fakso numeris, mobilusis telefono numeris arba duomenys apie įmonę, tokie kaip darbuotojų skaičius, sritis, automobilių parkas. Registracijai reikalingi privalomi duomenys įvedimo laukelyje pažymėti žvaigždute. Registracijai būtina pilnai ir teisingai užpildyti privalomus laukelius. Registracija bus užbaigta tik tuomet, kai užpildysite privalomus laukelius ir patvirtinsite mūsų nuorodą, kurią mes Jums atsiųsime el. paštu. Savanoriškai pateiktus duomenis mes ypač naudosime aptarnavimui pagerinti.

1. Tikslas ir teisinis pagrindas
Naudotojo registracija skirta prieigos apribojimui ir kontrolei, kad tam tikru turiniu ir privalumais, teikiamais mūsų internetinėje svetainėje ir (arba) internetiniuose pasiūlymuose, galėtų naudotis tik registruoti naudotojai. Be to, tokia registracija yra skirta tam, kad tam tikras turinys ir privalumai būtų pasiekiami registruotiems naudotojams, siekiant įvykdyti sutartį ir (arba) įgyvendinti priemones prieš sutarties sudarymą.

Duomenų apdorojimo registracijos tikslu teisinis pagrindas yra naudotojo sutikimas pagal DSGVO 6 str. 1 pastr. a punktą. Jeigu registracija skirta sutarties vykdymui, kurios šalis yra naudotojas, arba priemonių prieš sutarties sudarymą įgyvendinimas, tai teisinis pagrindas duomenų apdorojimui yra DSGVO 6 str. 1 pastr. b punktas. Jeigu registracija yra skirta prieigos apribojimui ir (arba) kontrolei, tai teisinis pagrindas yra teisėtų interesų gynimas pagal DSGVO 6 str. 1 pastr. f punktą; teisėtas interesas čia yra prieigos apribojimas, siekiant apsaugoti mūsų sukurtą turinį ir informaciją.

2. Duomenų ištrynimas ir duomenų saugojimo trukmė
Jeigu registracija yra susijusi su sutarties vykdymu arba priemonių įgyvendinimui iki sutarties sudarymo (DSGVO 6 str. 1 pastr. b punktas), tai registracijos duomenys bus saugojami atitinkamo užsakymo arba sutarties galiojimo metu, o pasibaigus atitinkamos sutarties galiojimo arba nutraukimo laikui, duomenys bus ištrinti arba užblokuoti, atsižvelgiant į IV.6 skyrių.

Jeigu registracija nėra susijusi su sutarties vykdymu arba priemonių įgyvendinimu iki sutarties sudarymo, tai registracijos duomenys bus ištrinti, atsižvelgiant į IV.6 skyrių, vos tik naudotojas nutrauks, pakeis arba ištrins savo registraciją mūsų internetinėje svetainėje.

3. Galimybė pateikti prieštaravimą ir duomenų pašalinimo galimybė
Jūs, kaip naudotojas, galite bet kuriuo metu nutraukti arba ištrinti registraciją. Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti savo išsaugotus duomenis. Jeigu duomenys (vis dar) reikalingi sutarties vykdymui arba priemonių įgyvendinimui iki sutarties sudarymo, tai duomenis anksčiau laiko galima ištrinti tik tokiu atveju, jeigu tam neprieštarauja sutartiniai įsipareigojimai arba įstatyminės prievolės.

VI. Duomenų apdorojimas internetinės svetainės parengimui / Žurnalo failų rinkimas

Kiekvieną kartą, apsilankius mūsų internetinėje svetainėje, mūsų sistema automatizuotai surenka kompiuterio, iš kurio buvo apsilankyta, duomenis ir kompiuterinės sistemos informaciją. Renkami šie duomenys (toliau vadinami – prisijungimo duomenimis):

Taip vadinami prisijungimo duomenys nesuteikia galimybės identifikuoti naudotoją.

1. Tikslas ir teisinis pagrindas
Prisijungimo duomenys, o ypač IP adresas, renkami ir apdorojami, siekiant paruošti naudotojui mūsų internetinėje svetainėje esantį turinį, t. y. komunikacijai tarp naudotojo ir mūsų internetinio arba online pasiūlymo. Šio komunikacijos proceso metu reikia laikinai išsaugoti IP adresą. IP adreso reikia komunikacijos adresavimui tarp naudotojo ir mūsų internetinio arba online pasiūlymo arba pasinaudojimui tokiu pasiūlymu. Tokio duomenų apdorojimo teisinis pagrindas Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje metu yra DSGVO 6 str. 1 pastr. b punktas ir Telekomunikacijos įstatymo (toliau – TKG) § 96 arba Televizijos ir komunikacijos priemonių įstatymo (toliau – TMG) § 15 1 pastr.

IP adresas, esantis prisijungimo failuose, apdorojamas ir saugojamas ilgiau, nei trunka komunikacijos procesas, tam, kad mūsų internetiniai ir online pasiūlymai optimaliai veiktų ir kad būtų užtikrintas mūsų informacinių ir techninių sistemų saugumas. IP adreso saugojimo ilgesnį laiką, nei trunka komunikacijos procesas, teisinis pagrindas yra DSGVO 6 str. 1 pastr. f punktas (teisėtų interesų gynimas) ir TKG § 109.

2. Duomenų ištrynimas ir duomenų saugojimo trukmė
Duomenys bus ištrinti iš karto, kai jų rinkimo tikslas bus pasiektas. Renkant duomenis internetinės svetainės parengimui, duomenys bus ištrinti, kai tik pasibaigs sesija - apsilankymas internetinėje svetainėje. Prisijungimo duomenys, įskaitant IP adresą, sistemos saugumo tikslu bus saugomi iki septynių dienų nuo to momento, kai naudotojas baigė apsilankymą internetinėje svetainėje. Galima ir leidžiama ilgiau apdoroti ir (arba) saugoti prisijungimo duomenis, jeigu, pasibaigus aukščiau minėtam septynių dienų saugojimo laikotarpiui, naudotojų IP adresai ištrinami arba taip pakeičiami, kad nebeįmanoma priskirti prisijungimo duomenų IP adresui.

3. Galimybė pateikti prieštaravimą ir duomenų pašalinimo galimybė
Prisijungimo duomenų rinkimas, siekiant parengti internetinę svetainę, įskaitant duomenų saugojimą prisijungimo failuose aukščiau minėtose ribose, yra būtinas internetinės svetainės veikimui. Todėl naudotojas negali dėl to reikšti prieštaravimų. Tai negalioja prisijungimo duomenų apdorojimui analizės tikslams; priklausomai nuo naudoto internetinės analizės įrankio ir duomenų analizės būdo (asmeniškas / anoniminis / pseudoniminis), galioja VIII skyrius.

VII. Slapukų naudojimas

Mūsų internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai - tai tekstiniai duomenys, saugojami interneto naršyklėje arba naudotojo kompiuterinėje sistemoje esančioje interneto naršyklėje. Slapukai nėra programos, todėl per juos į Jūsų kompiuterį negali patekti kenksmingas kodas. Kai naudotojas apsilanko internetinėje svetainėje, slapukas gali būti išsaugotas naudotojo operacinėje sistemoje. Šį slapuką sudaro charakteringa ženklų seka, leidžianti vienareikšmiškai identifikuoti naršyklę sekančio apsilankymo internetinėje svetainėje metu. Mūsų slapukuose nėra asmens duomenų, taigi Jūsų asmeninė sfera yra apsaugota. Tačiau, priklausomai nuo slapuko rūšies ir galimybės priskirti slapuką IP adresui, dažniausiai atsiranda galimybė nustatyti naudotoją. Mes tokio priskyrimo neatliekame arba iš karto anonimizuojame IP adresą, kad toks priskyrimas nebūtų įmanomas (išsamiau skaityti VIII skyrių).

Mes skirstome slapukus į (i) techniškai reikalingus slapukus, (ii) analizės slapukus ir (iii) trečiųjų paslaugų teikėjų slapukus:

(i) Techniškai reikalingus slapukus mes naudojame, kad galėtume pateikti naudotojui palankesnius internetinius ir online pasiūlymus. Techniškai reikalinguose slapukuose saugojami ir mūsų sistemoms šie perduodami duomenys:

(ii) Analizės slapukus (taip pat taip vadinamus "sesijos slapukus") mes naudojame, kad galėtume reklamos, rinkos tyrimo arba mūsų pasiūlymo formavimo pagal poreikį tikslams analizuoti naudotojo naršymą mūsų internetiniuose ir online pasiūlymuose. Analizės slapukais renkami ir mūsų sistemoms perduodami šie duomenys:

Šiuo būdu renkamiems duomenims apie naudotoją suteikiamas pseudonimas, kaip techninė atsargumo priemonė. Po to tampa nebeįmanoma priskirti duomenis svetainėje apsilankiusiam naudotojui.

(iii) Trečiųjų paslaugų teikėjų slapukai - tai slapukai, kuriuos parengė ne mūsų, o trečiųjų paslaugų teikėjų internetiniai serveriai. Į tai įeina pvz. "Patinka" mygtuko įdiegimas. Jį paspaudus, Facebook naudotojo naršyklėje patalpina "nuosavą" slapuką. Mes niekada negalime ieškoti ir (arba) vertinti trečiųjų paslaugų teikėjų slapukų.

Už tokių slapukų naudojimą atsakingas tik trečiasis paslaugų teikėjas; mes neturime galimybės įtakoti jų naudojimo ir apdorojimo; Jūs galite atsisakyti trečiųjų paslaugų teikėjų slapukų, pasitelkę VII.3 ir VIII skyriuose nurodytas priemones.

1. Tikslas ir teisinis pagrindas
Techniškai reikalingi slapukai naudojami tam, kad naudotojams būtų supaprastintas internetinės svetainės naudojimas. Kai kurios mūsų internetinės svetainės funkcijos be slapukų naudojimo neveiks. Todėl reikia, kad naršyklė būtų atpažinta ir perėjus į kitą svetainę. Techniškai reikalingus slapukus mes naudojame:

Techniškai reikalingų slapukų pagalba surinkti naudotojo duomenys nenaudojami naudotojų profilių kūrimui. Techniškai reikalingų slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 str. 1 pastr. b punktas, jeigu yra galimybė identifikuoti naudotoją ir naudoti slapukus būtina mūsų internetinių ir online pasiūlymų parengimui bei sutarties įvykdymui; visur kitur teisinis pagrindas yra DSGVO 6 str. 1 pastr. f punktas, nes slapukai naudojami ir teisėtų interesų gynimui, siekiant parengti internetinius ir online pasiūlymus.

Analizės slapukai naudojami mūsų internetinės svetainės kokybės ir jos turinio gerinimui. Analizės slapukų pagalba mes sužinome, kaip naudojama internetinė svetainė ir tokiu būdu galime nuolat optimizuoti savo pasiūlymus (žr. aukščiau). Jeigu yra galimybė identifikuoti naudotoją ir yra gautas naudotojo sutikimas, tai asmens duomenų apdorojimo, naudojant analizės slapukus, teisinis pagrindas yra DSGVO 6 str. 1 pastr. a punktas. Jeigu analizės slapukai naudojami, siekiant pseudoniminio vertinimo, tai teisinis pagrindas yra DSGVO 6 str. 1 pastr. f punktas (teisėtų interesų gynimas) arba TMG § 15 3 pastr.

2. Duomenų ištrynimas ir duomenų saugojimo trukmė
Slapukai patalpinami naudotojo galutiniame prietaise (išmaniajame prietaise / kompiuteryje) ir iš ten perduodami mūsų internetinėms svetainėms. Slapukai skirstomi į taip vadinamus nuolatinius slapukus ir sesijos slapukus. Sesijos slapukai saugojami naršyklės sesijos metu ir ištrinami, naršyklę uždarius. Nuolatiniai slapukai, užbaigus naršyklės sesiją, ne ištrinami, saugojami ilgesnį laiką naudotojo galutiniame prietaise.

3. Galimybė pateikti prieštaravimą ir duomenų pašalinimo galimybė
Naudotojai, apsilankę mūsų internetinėje svetainėje, informacine juosta informuojami apie slapukų naudojimą ir apie pareiškimą dėl duomenų apsaugos. Informacine juosta taip pat gaunamas naudotojo sutikimas apdoroti šiame kontekste naudojamus asmens duomenis.

Jūs, kaip naudotojas, galite pilnai kontroliuoti slapukų naudojimą ir saugojimą. Pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, galite visiškai deaktyvuoti arba apriboti slapukų perdavimą. Jūs galite bet kuriuo metu ištrinti išsaugotus slapukus. Tai gali būti atlikta ir automatizuotai. Jeigu deaktyvuosite mūsų internetinės svetainės slapukus, gali būti, kad negalėsite pilnai naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite http://www.meine-cookies.org/ arba youronlinechoices.com.

Jūs galite bet kuriuo metu paprieštarauti slapukų naudojimui pseudoniminių naudotojų profilių kūrimui (žr. aukščiau: analizės slapukai); šia prieštaravimo teise galite pasinaudoti per informacinę juostą arba atitinkamai pakeisdami savo naršyklės nustatymus.

VIII. Internetinė analizė

Mes naudojame taip vadinamos internetinės analizės įrankius tam, kad galėtume optimizuoti savo svetaines ir besikeičiančius mūsų naudotojų įpročius bei technines sąlygas. Pvz. mes matuojame, kokius elementus naudotojai lankė, ar ieškoma informacija yra lengvai randama ir t. t. Tokią informaciją galima interpretuoti ir vertinti tik atsižvelgiant į didesnę naudotojų grupę. Šiuo tikslu surinkti duomenys sujungiami, t. y. sutraukiami į didesnius vienetus.

Pvz. nustatę, kad didelė lankytojų dalis naudoja naujas technologijas, neranda arba sunkiai randa esamą informaciją, mes galime pritaikyti svetainių dizainą arba optimizuoji jų turinį.

Mūsų internetiniuose arba online pasiūlymuose mes atliekame tokią analizę arba naudojame šiuos internetinės analizės įrankius

1. Įvedimo duomenų analizė
Prisijungimo duomenis analizei mes naudojame tik anonimiškai; mes nesusiejame prisijungimo duomenų su naudotojo asmens duomenimis ir (arba) su IP adresu arba slapuku. Todėl tokiai prisijungimo duomenų analizei netaikomos DSGVO duomenų apsaugos nuostatos.

2. Google Analytics
Internetinės svetainės analizei mes naudojamės įmonės "Google" internetinės analizės „Google Analytics“ paslaugomis (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; „Google“). Google Analytics naudoja "slapukus", kurių pagalba galima pseudonimiškai ir (arba) anonimiškai analizuoti, kaip mūsų klientai naudoja internetinę svetainę.

Slapukų gauta informacija apie tai, kaip Jūs naudojate internetinę svetainę, perduodama į Google serverį JAV ir ten išsaugojama. Šioje internetinėje svetainėje aktyvavus IP anonimizavimą, Google prieš slapukų perdavimą sutrumpina Jūsų IP adresą Europos Sąjungos šalyse-narėse ir Europos Ekonominės bendrijos šalyse. Google tik išimtiniais atvejais perduoda pilną IP adresą JAV ir ten jį sutrumpina. Google naudoja minėtą informaciją tam, kad mūsų užsakymu įvertintų svetainės naudojimą ir sudarytų pranešimus apie internetinės svetainės aktyvumą ir internetinės svetainės operatoriui suteiktų kitas paslaugas, susijusias su internetinės svetainės ir interneto naudojimu. IP adresas, kurį Google Analytics perduoda iš Jūsų naršyklės, su kitais Google duomenimis nejungiami.

Jūs galite uždrausti saugoti slapukus, pakeisdami atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus; tačiau mes atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite pilnai naudotis visomis mūsų internetinės svetainės funkcijomis.

Jeigu nenorite Google Analytics vertinimo, galite:

Mes naudojama „Google Analytics“, kad galėtume statistiniais tikslais įvertinti duomenis iš „AdWords“ ir dvigubo paspaudimo („Double-Click“) slapuko. Jeigu to nepageidaujate, galite tai deaktyvuoti, paspausdami šią „Ads Preferences Manager“ nuorodą ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/).

3. Matomo (PIWIK)
Savo internetinės svetainės analizei mes taip pat naudojame internetinės analizės įrankį "Matomo" (anksčiau PIWIK). Slapuko pagalba gautą informaciją apie naudojimą Matomo perduoda mūsų serveriui Europoje ir išsaugo naudojimo analizės tikslu. Slapuko pagalba gauta informacija apie mūsų internetinės svetainės naudojimą tretiesiems asmenims neperduodama.

Jeigu nepageidaujate slapukų naudojimo ir (arba) Matomo atliekamo vertinimo, galite:

Prašome atkreipti dėmesį: Jeigu ištrinsite savo slapukus, kartu ištrinsite ir „Opt-Out“ slapuką ir greičiausiai turėsite jį aktyvuoti iš naujo.

IX. Naujienlaiškiai / Reklama / Socialinės žiniasklaidos įskiepiai

Be to, mūsų internetiniuose ir online pasiūlymuose gausite galimybę užsisakyti mūsų naujienlaiškius ir naudotis reklamos įrankiais bei socialinės žiniasklaidos įskiepiais. Išsamiau:

1. Naujienlaiškių užsisakymas
Jeigu norite užsisakyti mūsų siūlomus naujienlaiškius, mums reikės Jūsų galiojančio adreso. Kad galėtume patikrinti, ar Jūs esate nurodyto el. pašto adreso savininkas arba kad jo savininkas sutinka gauti naujienlaiškius, po pirmojo registracijos žingsnio mes nurodyto el. pašto adresu siunčiame automatizuotą el. laišką (taip vadinamą „Double Opt-In“). Tik po to, kai naujienlaiškio registracija patvirtinama, paspaudus nuorodą el. pašte, mes įtraukiame nurodytą adresą į mūsų paskirstytoją. Be el. pašto adreso ir registracijos patvirtinimo duomenų daugiau duomenų mes nerenkame.

Jūsų duomenys apdorojami tik tam, kad būtų siunčiami Jūsų užsakyti naujienlaiškiai. Šio apdorojimo teisinis pagrindas yra DSGVO 6 str. 1 pastr. b punktas. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių; papildomai galioja teisė paprieštarauti sutikimui, nurodyta IV.3 skyriuje.

2. Asmens duomenų naudojimas reklamai ir rinkodarai / klientų apklausai
Jūsų asmens duomenys reklamai ir (arba) rinkodarai bei apklausoms apie klientų pasitenkinimo laipsnį naudojami tik gavus atitinkamą sutikimą arba remiantis kitokiu teisiniu pagrindu, leidžiančiu imtis reklamos ir rinkodaros priemonių be sutikimo.

Teisinis pagrindas reklamos ir rinkodaros priemonėms su aiškiu sutikimu yra DSGVO 6 str. 1 pastr. a punktas; atitinkamai galioja sutikimo nuostatos pagal IV skyrių. Reklamos ir rinkodaros priemonėms el. paštu, siekiant tiesiogiai reklamuoti nuosavas panašias prekes arba paslaugas, teisinis pagrindas yra Įstatymo dėl nesąžiningos konkurencijos (toliau – UWG) § 7 3 pastr.; privalomos sąlygos: mes (i) gavome Jūsų el. pašto adresą prekių arba paslaugų pardavimo metu (ii) Jūs nepaprieštaravote tam, kad Jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės reklamos tikslais ir (iii) įtraukdami Jūsų el. pašto adresą ir kiekvieną kartą jį naudodami, mes aiškiai informavome, kad Jūs galite bet kuriuo metu paprieštarauti dėl tokio el. pašto adreso naudojimo (apie teisę teikti prieštaravimus skaitykite XI.6 skyrių).

3. Google pakartotinė rinkodara
Mes naudojame Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; „Google“) pakartotinės rinkodaros technologiją. Naudojant šią technologiją, naudotojams, kurie jau lankėsi mūsų internetinėse svetainėse ir (arba) naudojosi mūsų online paslaugomis, Google partnerių tinklų svetainėse pakartotinai rodoma tikslinė reklama. Reklama įdedama, naudojant slapukus. Slapukų pagalba galima analizuoti naudotojo elgesį apsilankymo internetinėje svetainėje metu ir papildomai teikti tikslinius produktų pasiūlymus ir reklamą pagal interesus.

Jeigu nenorite gauti reklamos pagal interesus, galite deaktyvuoti Google slapukų naudojimą, sekdami šią nuorodą https://www.google.de/settings/ads/onweb. Naudotojai taip pat gali deaktyvuoti trečiųjų paslaugų teikėjų slapukų naudojimą, apsilankydami tinklo reklamos iniciatyvos deaktyvavimo svetainėje http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Naudodamiesi mūsų pasiūlymais, Jūs sutinkate su tuo, kad Google apdoros duomenis apie Jus čia aprašytu būdu ir anksčiau įvardintu tikslu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Google turi savo duomenų apsaugos direktyvą, kuri nuo mūsų nepriklauso. Mes neatsakome ir negarantuojame už šias direktyvas ir procesus.

4. Online reklama pagal interesus
Mes bendradarbiaujame su paslaugų teikėju „Delta Projects Deutschland GmbH“, optimizuodami savo online reklamą, anonimiškai rinkdami ir apdorodami Jūsų duomenis apie naudojimąsi pagal prognozuojamus interesus. Tam mūsų partneris mūsų užsakymu naudoja slapukus Jūsų kompiuteryje (žr. aukščiau VII skyrių), kad galėtų anonimiškai rinkti Jūsų duomenis apie naudojimą, kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje arba paspaudžiate ant mūsų online reklamos. Tokiu būdu mes galime analizuoti online reklamos naudojimą ir teikti Jums tokią reklamą, kuri galėtų būti Jums įdomi ir atitikti Jūsų pomėgius. Tai darydami, mes jokiu būdu nesaugome Jūsų asmens duomenų (tokių kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas). IP adresas anonimizuojamas, taigi asmens tapatybė nenustatoma.

Minėtas paslaugų teikėjas teikia online reklamą pagal interesus. Jeigu nebenorite gauti naudojimusi paremtos reklamos intarpų, galite deaktyvuoti duomenų rinkimą, išjungdami slapukus (žr. pareiškimą VII.3 skyriuje) arba naudodami Opt-Out- slapuką.

5. Socialiniai tinklai / Socialinės žiniasklaidos įskiepiai
Savo internetinėse svetainėse mes naudojame įvairių socialinių tinklų mygtukus (įskiepius). Šie įskiepiai turi savo funkcijas, kurių objektą ir apimtį nustato socialinių tinklų savininkai. Siekdami geresnės Jūsų asmens duomenų apsaugos, mes naudojame dvigubo paspaudimo metodą. Paspaudus mygtuką šalia įskiepio, įskiepis aktyvuojamas, o pilkas įskiepio mygtukas pasidaro spalvotas. Po to galite naudotis įskiepiu, paspaudę įskiepio mygtuką. Turėkite mintyje, kad Jūsų naršyklės sesijos IP adresas gali būti susietas su Jūsų profiliu atitinkamame socialiniame tinkle, jeigu Jūs tuo metu esate prisijungęs šiame socialiniame tinkle. Taip pat Jūsų apsilankymas mūsų internetinėje svetainėje gali būti susietas su Jūsų profiliu socialiniame tinkle, jeigu Jūsų kompiuteryje esantis socialinio tinklo įskiepis atpažįsta Jus nuo ankstesniojo apsilankymo.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mes nesame socialinių tinklų operatorius ir neturime jokios įtakos tokių operatorių atliekamam duomenų apdorojimui. Daugiau informacijos apie duomenų apimtį rasite šiose nuorodose arba adresais:

5.1. Facebook

Mūsų internetiniuose pasiūlymuose naudojamas kompanijos „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV arba, jei gyvenate ES, „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija valdomas taip vad. „Facebook-Pixel“.

Šiame puslapyje įdiegta „Facebook“ pakartotinės rinkodaros žyma (ang. Remarketing-Tag) , „Facebook-Pixel“ gali vertinti lankytojų elgesį, kurie apsilankė šioje svetainėje iš „Facebook“ reklaminio skelbimo. Tai galima naudoti optimizuojant „Facebook“ reklamas, „Facebook“ šiuos duomenis fiksuoja ir išsaugo. Surinkti duomenys mums nerodomi, bet jie gali būti naudojami tik reklamos tikslais. Kartu su „Facebook-Pixel-Code“ taip pat naudojami ir slapukai.

Naudojant „Facebook-Pixel“ informuojama apie apsilankymą šiame tinklapyje tam, kad „Facebook“ lankytojai galėtų matyti tinkamus skelbimus. Jei turite „Facebook“ paskyrą ir esate prisiregistravęs, apsilankymas šiame tinklapyje bus priskirtas Jūsų „Facebook“ vartotojo paskyrai. „Facebook-Pixel“ dėka užtikriname, kad mūsų „Facebook-Ads“ atitinka potencialius naudotojo interesus ir jo neerzina. Naudodamiesi „Facebook Pixel“, galime ir toliau optimizuoti „Facebook“ reklamos efektyvumą statistikos ir rinkodaros tikslais, tokiu būdu matome, ar vartotojai paspaudę „Facebook“ reklamą, buvo toliau nukreipti į mūsų tinklalapį (vad. „Conversion“).

„Facebook-Pixel“ fiksuoja Jūsų apsilankymą šiame tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų teises šioje srityje ir duomenų apsaugą, žr. „Facebook“ https://www.facebook.com/about/privacy/. Taip pat per šią nuorodą galite išjungti pakartotinės rinkodaros funkciją „Custom Audiences“ https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Tam turite užsiregistruoti „Facebook“ puslapyje.

Mūsų svetainėse patalpinti socialinio tinklo Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV, slapukai. Facebook įskiepiai atpažįsta Jus iš Facebook prisijungimo arba „Like“ (Patinka) mygtuko mūsų svetainėje. Facebook įskiepių apžvalgą rasite čia: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kai aktyvuojate įskiepį, jis tiesiogiai susieja Jūsų naršyklę su Facebook serveriu. Tokiu būdu Facebook gauna informaciją apie tai, kad Jūs su savo IP adresu lankėtės mūsų svetainėje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad mes, kaip svetainių operatoriai, negauname jokių duomenų apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą Facebook ir kad mes nesame atsakingi už Facebook atliekamą duomenų apdorojimą. Daugiau informacijos apie tai rasite Facebook pareiškime dėl duomenų apsaugos http://facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
Mūsų svetainėse veikia socialinio tinklo „LinkedIn“ funkcijos. Šias funkcijas siūlo LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublinas 2, Airija. Tokiu būdu duomenys perduodami ir LinkedIn. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad mes, kaip svetainių operatoriai, negauname jokių duomenų apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą LinkedIn. Daugiau informacijos apie tai rasite LinkedIn pareiškime dėl duomenų apsaugos http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Mūsų svetainėse veikia „Xing“ tarnybos - XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburgas - funkcijos. Kai aktyvuojate ir panaudojate įskiepį, Jūsų naršyklė tiesiogiai prisijungia prie Xing serverių. Xing tiesiogiai Jūsų naršyklei perduoda įskiepio turinį, o naršyklė įtraukia turinį į internetinę svetainę. Xing, aktyvuodamas įskiepį, gauna informaciją apie tai, kad buvo apsilankyta atitinkamoje internetinėje svetainėje. Jeigu Jūs esate prisiregistravęs Xing, jis gali priskirti apsilankymą Jūsų Xing sąskaitai. Informaciją apie Xing atliekamo duomenų surinkimo ir tolimesnio apdorojimo tikslą ir apimtį bei su tuo susijusias Jūsų teises ir nustatymų galimybes, skirtas Jūsų asmeninės sferos apsaugai, rasite Xing duomenų apsaugos nurodymuose.

X. Kontaktinis blankas ir susisiekimas el. paštu

Mūsų internetinėje svetainėje yra kontaktinis blankas, kurį naudotojas gali naudoti elektroninei komunikacijai su mumis. Naudotojui pasinaudojus šia galimybe, laukelyje suvesti duomenys perduodami mums ir mes juos išsaugojame. Tai yra tokie duomenys:

*Privalomi duomenys, reikalingi registracijai, yra pažymėti žvaigždute (taip pat ir įvedimo laukelyje).

Žinutės išsiuntimo metu taip pat apdorojami ir išsaugojami šie duomenys:

Su mumis galima susisiekti ir el. pašto adresu, nurodytu mūsų internetinėje svetainėje. Tokiu atveju išsaugojami el. paštu perduoti naudotojo asmens duomenys. Duomenys neperduodami tretiesiems asmenims, nebent apdorojimui mes turime teikti užklausą tretiesiems asmenims.

1. Tikslas ir teisinis pagrindas
Duomenys apdorojami tik siekiant išnagrinėti atitinkamą užklausą arba įvykdyti atitinkamą naudotojo norą. Kiti siuntimo proceso metu surinkti duomenys skirti tam, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo kontaktiniu blanku ir užtikrintas mūsų informacinių ir techninių sistemų saugumas.

Jeigu duomenų apdorojimas vykdomas, siekiant įvykdyti kliento užsakymą arba išnagrinėti kliento užklausą, teisinis pagrindas tam yra DSGVO 6 str. 1 pastr. b punktas, nepriklausomai nuo to, ar buvo susisiekta pasinaudojus kontaktiniu blanku ar el. paštu. Esant naudotojo sutikimui, teisinis pagrindas apdorojimui yra DSGVO 6 str. 1 pastr. a punktas. Teisinis pagrindas papildomų duomenų rinkimui siuntimo proceso metu yra DSGVO 6 str. 1 pastr. f punktas; teisėti interesai čia yra piktnaudžiavimo prevencija ir sistemos saugumo užtikrinimas (plg. VI.1 skyrių).

2. Duomenų ištrynimas ir duomenų saugojimo trukmė
Dažniausiai duomenys bus ištrinti iš karto, kai jų rinkimo tikslas bus pasiektas. Asmens duomenys iš duomenų įvedimo laukelio kontaktiniame blanke bei el. paštu persiųsti duomenys ištrinami, kai užbaigiama komunikacija su naudotoju ir (arba) galutinai atsakoma į naudotojo užklausą. Komunikacija laikoma baigta arba atsakymas laikomas galutiniu, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad atitinkamas reikalas yra galutinai sutvarkytas. Vietoje ištrynimo duomenys išsaugomi ir užblokuojami, kol bus reikalingas tolimesnis duomenų saugojimas dėl III.4 skyriuje nurodytų priežasčių.

Siuntimo proceso metu papildomai surinkti duomenys taip pat ištrinami, kai jie tampa nebereikalingi, pasiekus duomenų rinkimo tikslą.

3. Galimybė pateikti prieštaravimą ir duomenų pašalinimo galimybė
Naudotojas gali bet kada nutraukti komunikaciją su mumis ir (arba) atsiimti savo užklausą bei paprieštarauti atitinkamam savo duomenų naudojimui. Tokiu atveju komunikacija negali būti tęsiama. Tokiu atveju ištrinami visi asmens duomenys, išsaugoti kontakto užmezgimo metu, nebent tolimesnis tokių duomenų saugojimas yra reikalingas dėl IV.6 skyriuje nurodytų priežasčių.

XI. Suinteresuotų asmenų teisės

Naudotojas turi tokias suinteresuoto asmens teises pagal DSGVO:

1. Teisė gauti informaciją (DSGVO 15 str.)
Jūs turite teisę pareikalauti informacijos apie tai, ar Jūsų asmens duomenys yra apdorojami. Jeigu mūsų įmonė apdoroja Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę gauti informaciją apie

Be to, Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, ar Jūsų asmens duomenys yra automatizuoto sprendimo objektas pagal DSGVO 22 str. ir jeigu taip, kokiais sprendimo kriterijais toks automatizuotas sprendimas yra pagrįstas (logika) arba kokias pasekmes Jums gali turėti toks sprendimas ir kokios apimties jis yra.

Jeigu asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį, kurioje negalioja DSGVO, Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, pagal kokias garantijas duomenų gavėjas trečiojoje šalyje užtikrina tinkamą apsaugos lygį pagal DSGVO 45, 46 str. ir ar toks lygis yra užtikrinamas iš viso.

Jūs turite teisę pareikalauti savo asmens duomenų kopijos. Jeigu nenurodysite kitaip, duomenų kopijas mes pateiksime elektronine forma. Pirmoji kopija yra nemokama, o už sekančias kopijas mes galime pareikalauti protingo atlygio. Kopijas pateikiame, atsižvelgdami į kitų asmenų teises ir laisves, kurias gali įtakoti duomenų kopijos perdavimas.

2. Koregavimo teisė (DSGVO 16 str.)
Jūs turite teisę pareikalauti mūsų ištaisyti Jūsų duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neatitinkantys ir (arba) nepilni; į ištaisymo teisę įeina teisė papildyti duomenis papildomais paaiškinimais ir pranešimais. Pataisymai ir (arba) papildymai turi būti atliekami nedelsiant, t. y. be delsimo dėl mūsų kaltės.

3. Ištrynimo teisė (DSGVO 17 str.)
Jūs turite teisę pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jeigu

Jūs neturite teisės ištrinti asmens duomenis, jeigu

Duomenys turi būti ištrinti nedelsiant, t. y. be delsimo dėl mūsų kaltės. Jeigu mes viešai paskelbėme asmens duomenis (pvz. internete), privalome pagal technines galimybes pasirūpinti, kad ir tretieji duomenų apdorotojai būtų informuoti apie ištrynimo procesą, įskaitant nuorodų, kopijų ir (arba) replikacijų ištrynimą.

4. Teisė į apdorojimo apribojimą (DSGVO 18 str.)
Jūs turite teisę pareikalauti apriboti savo asmens duomenų apdorojimą šiais atvejais:

Asmens duomenys, kurių apdorojimas buvo apribotas Jūsų reikalavimu, gali (su saugojimo sąlyga) būti apdorojami tik (i) su Jūsų sutikimu, (ii) teisinių pretenzijų reiškimui, gynimui arba pasinaudojimui tokiomis teisėmis, (iii) kitų fizinių arba juridinių asmenų teisių apsaugojimui arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso. Jeigu apdorojimo apribojimas bus anuliuotas, Jūs apie tai būsite iš anksto informuotas.

5. Teisė į duomenų perkėlimą (DSGVO 20 str.)
Jūs turite teisę (galiojant toliau nurodytoms taisyklėms) pareikalauti pateikti su Jumis susijusius duomenis paplitusiu elektroniniu, automatiškai nuskaitomi duomenų formatu. Teisė į duomenų perdavimą apima teisę perduoti duomenis kitam atsakingam asmeniui; jeigu techniškai įmanoma, mes pagal pareikalavimą perduodame duomenis tiesiai atsakingam asmeniui, kuris yra arba bus Jums įvardintas. Teisė į duomenų perdavimą galioja tik Jūsų pateiktiems duomenims, su sąlyga, kad duomenys apdorojami automatizuotu būdu su sutikimu arba siekiant įvykdyti sutartį. Teisė į duomenų perdavimą pagal DSGVO 20 str. nekeičia teisės ištrinti duomenis pagal DSGVO 17 str. Duomenis perduodame, atsižvelgdami į kitų asmenų teises ir laisves, kurias gali įtakoti duomenų perdavimas.

6. Teisė teikti prieštaravimus (DSGVO 21 str.)
Jeigu asmens duomenys apdorojami, siekiant atlikti viešojo intereso užduotis (DSGVO 6 str. 1 pastr. e punktas) arba siekiant apginti teisėtus interesus (DSGVO 6 str. 1 pastr. f punktas), Jūs bet kuriuo metu galite pateikti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo ateityje. Prieštaravimo atveju mes daugiau neapdorosime Jūsų duomenų aukščiau minėtais tikslais, nebent

Jūs galite bet kuriuo metu paprieštarauti dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės reklamos tikslu ateityje; tai galioja ir profiliavimui, jeigu jis susijęs su tiesiogine reklama. Prieštaravimo atveju mes daugiau neapdorosime Jūsų duomenų tiesioginės reklamos tikslais.

7. Automatizuotų sprendimų / profiliavimo draudimas (DSGVO 22 str.)
Sprendimai, turintys teisines pasekmes arba darantys Jums didelę įtaką, negali būti priimti automatizuotu duomenų apdorojimo būdu, įskaitant profiliavimą. Tai negalioja, jeigu

Sprendimai, paremti tik automatizuotu specialių asmens duomenų kategorijų apdorojimu, yra iš esmės draudžiami, nebent taikomas DSGVO 22 str. 4 pastr. ir 9 str. 2 pastr. a arba g punktas ir buvo imamasi protingų priemonių, skirtų Jūsų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugojimui.

8. Teisinės apsaugos galimybės / Teisė teikti skundus kontroliuojančiai įstaigai
Jeigu turite skundų, galite bet kuriuo metu kreiptis į kompetentingas Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos šalių-narių kontrolės įstaigas. Kompetentinga mūsų įmonės kontrolės įstaiga yra nurodyta II skyriuje.