DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

DKV EURO SERVICE: Informacje prasowe oraz nowości

24.11.2020 z powrotem

Weź udział w konkursie ,,Piękne trasy Europy z DKV Box Europe”.

Zrób zdjęcie i zgarnij rower! Więcej informacji na fanpage’u DKV Euro Service Polska.
Regulamin konkursu “Piękne trasy Europy najwygodniej z DKV Box Europe”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs - każdy konkurs organizowany przez Organizatora na stronie https://web.facebook.com/dkveuroservicePL/, którego zasady określa niniejszy regulamin.
2. Organizator – organizator Konkursu tj. DKV Euro Service Polska Sp. z o. o., ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000174984.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Uczestnik - osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora na stroniehttps://web.facebook.com/dkveuroservicePL
5. Zwycięzca - uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe i zostanie wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Każdy Konkurs podlega odrębnemu ogłoszeniu na stronie https://web.facebook.com/dkveuroservicePL, które zawiera następujące informacje:

a. datę rozpoczęcia i czas trwania Konkursu,
b. szczegółowe zasady Konkursu tj. zadanie konkursowe

II Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu Facebook.com. posiadający aktywne konto. W konkursie mogą brać udział jedynie kierowcy zawodowi.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a. pracownicy i współpracownicy Organizatora lub sponsora,

b. osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,

c. najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających,

d. osoby które nie ukończyły 13. roku życia.
3. Przystępując do udziału w danym konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie (w przypadku Uczestnika wskazanego w ust. 2 pkt d. jego przedstawiciel ustawowy).
4. Realizacja zadania konkursowego polega na umieszczeniu kreatywnego zdjęcia z trasy, z jednego z siedmiu krajów: Belgia, Niemcy, Austria, Francja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria. Zdjęcie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u firmy DKV Euro Service Polska Sp. z o. o. 5. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat ani nabywania żadnych dowodów udziału w Konkursie.

III Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w ogłoszeniu konkursu, opublikowanym na stroniehttps://web.facebook.com/dkveuroservicePL
2. W Konkursie wygrywa dziesięciu Uczestników, którzy od momentu rozpoczęcia Konkursu - podanego w ogłoszeniu konkursu zgodnie z art. I pkt. 6 ust. a Regulaminu – prześlą komentarz ze zdjęciem pod postem konkursowym na fanpage’u firmy DKV Euro Service Polska Sp. z o. o.
3. Nagrodą za pierwsze miejsce jest rower marki, nagrodami za kolejne miejsca (2-10) są gadżety DKV.
4. Wygrywają uczestnicy, których zdjęcia będą najbardziej kreatywne.
5. Organizator powoła trzyosobową Komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu oraz oceny Zadania.
6. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
7. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników.
8. W skład komisji wchodzą pracownicy firmy DKV Euro Service Polska Sp. z o. o.

IV Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V Odbiór nagród

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem fanpage’a DKV Euro Service Polska Sp. z o.o. 2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage`u DKV Euro Service Polska - wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy. 3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
4. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
6. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.dkv-euroservice.com/pl/.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest DKV Euro Service Polska Sp. z o. o., ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000174984. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego zbioru.
3. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane w szczególności celem:

a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
c. wydania nagród,
d. kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, celem powiadomienia ich o wygranej.

4. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ogłoszeniu danego Konkursu.
5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie
8. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.