Ochrona danych

Informacje o ochronie danych DKV Euro Service GmbH + Co.

Treść

I. Wstęp
II. Podmiot będący administratorem / inspektor ochrony danych / organ nadzorczy
III. Określenia terminów / definicje
IV. Zasady ogólne / informacje
V. Rejestracja / tworzenie konta użytkownika
VI. Przetwarzanie danych w celu udostępnienia strony internetowej / zbieranie plików dziennika
VII. Użycie plików cookie
VIII. Analiza internetowa
IX. Newsletter / reklama / wtyczki mediów społecznościowych
X. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy
XI. Prawa osób, których dane dotyczą

I. Wstęp

Administratorem witryn internetowych jest DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, w skrócie: DKV DKV, Ratingen (dalej również jako my/nas).

Poniżej chcielibyśmy obszernie i w szczegółach poinformować, w jaki sposób chronimy prywatność użytkowników oraz jak przetwarzane są dane osobowe na naszych stronach internetowych i/lub w ofertach online. Dane osobowe są jak najszybciej usuwane i nigdy nie są wykorzystywane ani przekazywane w celach reklamowych bez zgody ich właściciela.

Jeżeli poniższe informacje nie są dostateczne ani zrozumiałe, należy niezwłocznie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych w pkt. II.

II. Podmiot będący administratorem / inspektor ochrony danych / organ nadzorczy

Podmiot będący administratorem

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Niemcy

Tel.: +49 2102 5518-0
Faks: +49 2102 5518-192
E-mail: info@dkv-euroservice.com
Strona internetowa: www.dkv-euroservice.com

Inspektor ochrony danych

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (zewnętrzny inspektor ochrony danych)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Niemcy

E-mail: datenschutz@dkv-euroservice.com

Właściwy organ nadzorczy

LDI Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Niemcy

Tel.: +49 211 38424-0
Faks: +49211 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Strona internetowa: www.ldi.nrw.de

III. Określenia terminów / definicje

Określenia terminów i definicje wynikają z rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”). W szczególności obowiązują definicje terminów z art. 4 i art. 9 RODO.

IV. Zasady ogólne / informacje

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko w zakresie wymaganym do zrealizowania i udostępnienia naszych świadczeń oraz do udostępnienia naszych stron lub ofert online (w tym aplikacji mobilnych).

Dane osobowe są regularnie zbierane i wykorzystywane do innych celów tylko

(i) po uzyskaniu zgody użytkownika,
(ii) jeżeli przetwarzanie służy do celów realizacji umowy lub
(iii) ochrony prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych celów i interesów mają interesy lub podstawowe prawa oraz wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Wyjątek stanowią przypadki, w których poprzednie uzyskanie zgody nie było możliwe z obiektywnych powodów lub przetwarzanie danych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa.

2. Podstawy prawne
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podczas przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również przetwarzania wymaganego do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zobowiązana prawnego, któremu podlegamy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane z powodu kluczowych życiowych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie mają nadrzędnego charakteru nad wymienionymi uprzednio interesami, to podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Uzyskanie zgody / prawo do wycofania zgody
Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO uzyskiwana jest z reguły w sposób elektroniczny. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, co służy jako udokumentowanie wyrażenia zgody. Gdy zgoda wyrażana jest w formie elektronicznej, w celu zidentyfikowania użytkownika stosuje się tzw. procedurę double-opt-in ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in), jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Treść deklaracji zgody jest protokołowana elektronicznie.

Prawo do wycofania zgody: Należy pamiętać, że raz udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, w całości lub częściowo. Zgodność z prawem przetwarzania wykonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania pozostaje niezmieniona. Ewentualne wycofanie należy przekazać na dane kontaktowe podane w pkt. II (podmiot będący administratorem lub inspektor ochrony danych).

4. Odbiorcy danych osobowych
Do realizacji naszych witryn i/lub ofert online wyznaczamy częściowo usługodawców zewnętrznych, którzy w ramach świadczenia usług działają na nasze zlecenie i według naszych instrukcji (podmiot przetwarzający dane). Ci usługodawcy mogą w ramach świadczenia usług otrzymywać dane osobowe lub stykać się z takimi danymi, w związku z czym są stronami trzecimi lub odbiorcami w rozumieniu RODO.

W takim przypadku dbamy, aby nasi usługodawcy zapewnili odpowiednie gwarancje, że mają dostępne odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz przetwarzają dane w sposób zgodny z wymogami tego rozporządzenia i zapewniają ochronę praw osób, których dane dotyczą (por. art. 28 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przekazywane stronom trzecim i/lub odbiorcom w sposób inny niż w celu przetwarzania w ramach zlecenia, zapewniamy, że odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami RODO (np. art. 6 ust. 4 RODO) oraz tylko, jeśli występuje odpowiednia podstawa prawna (np. art. 6 ust. 4 RODO, poza tym patrz pkt IV.2).

5. Przetwarzanie danych w tzw. państwach trzecich
Dane osobowe są zasadniczo przetwarzane w UE lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. w związku z korzystaniem z usług usługodawców z segmentu analiz internetowych) może dojść do przekazania informacji to tzw. państw trzecich. Państwa trzecie to kraje nienależące do Unii Europejskiej i/lub niemające podpisanego traktatu o przynależności do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z normami UE.

Jeżeli przekazywane informacje obejmują również dane osobowe, to przed takim przekazaniem zapewniamy, że w danym państwie trzecim lub u danego odbiorcy w państwie trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać z tak zwanej „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Unii Europejskiej lub zostać zapewnione na podstawie tak zwanych „standardowych klauzul umownych UE”. W przypadku odbiorców w USA odpowiedni poziom ochrony danych może zapewnić również przestrzeganie zasad tzw. „EU-US Privacy Shield”. Więcej informacji o właściwych i odpowiednich gwarancjach w zakresie zachowania właściwego poziomu ochrony danych udostępniamy po złożeniu zapytania. Dane kontaktowe znajdują się w załączniku do tej informacji o ochronie danych. Informacje o uczestnikach EU-US Privacy Shield znajdują się ponadto na stronie www.privacyshield.gov/list.

6. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą są usuwane lub blokowane, jeżeli nie ma celu ich przetwarzania. Przechowywanie w przypadku braku celu przetwarzania następuje tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę na podstawie unijnych rozporządzeń prawnych, ustaw lub innych przepisów, którym podlega nasze przedsiębiorstwo (np. w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania i/lub w razie występowania uzasadnionego interesu przechowywania, np. w trakcie okresów przedawnienia w celu obrony prawnej przed wszelkimi roszczeniami). Blokada lub usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie termin przechowywania wyznaczony przez wymienione normy, chyba że występuje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub do innych celów.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
RODO gwarantuje osobom, których dane dotyczą, których dane osobowe są przetwarzane określone prawa (tzw. prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności art. od 12 do 22 RODO). Poszczególne prawa osób, których dane dotyczą są opisane dokładniej w punkcie XI. Aby skorzystać z jednego lub kilku praw, można się z nami w każdej chwili skontaktować. W tym celu należy użyć jednego ze sposobów kontaktu podanych w punkcie II.

V. Rejestracja / tworzenie konta użytkownika

W celu skorzystania z niektórych usług i/lub świadczeń udostępnionych na naszych stronach internetowych lub w ofertach online wymagana jest rejestracja i utworzenie osobistego konta użytkownika. W ramach procesu rejestracji i utworzenia konta użytkownika pobierane i zapisywane są przez nas następujące dane osobowe („Informacje obowiązkowe”). Dane te nie są przekazywane stronom trzecim:

W momencie rejestracji zapisywany jest ponadto (i) adres IP użytkownika oraz (ii) data i godzina rejestracji.

Ponadto można pozostawić dobrowolne dane. Do takich danych może się zaliczać np. numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego lub dane przedsiębiorstwa, np. liczba pracowników, branża, wielkość parku maszyn lub floty. Dane obowiązkowe potrzebne do celów rejestracji są oznaczone w okienku wprowadzania gwiazdką jako pole obowiązkowe. Bez pełnego i zgodnego z prawdą wypełnienia pól obowiązkowych rejestracja nie zostanie wykonana. Zgłoszenie do rejestracji zostaje zakończone dopiero po potwierdzeniu za pomocą łącza znajdującego się w e-mailu wysłanym przez nas po wypełnieniu pól obowiązkowych. Dane dobrowolne mogą być wykorzystywane w szczególności do celów poprawy naszych usług.

1. Cel i podstawa prawna
Rejestracja użytkownika odbywa się w celu ograniczenia dostępu i/lub kontroli dostępu do określonych treści i świadczeń, jakie udostępniamy na naszych stronach internetowych i/lub w ofertach online wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Taka rejestracja może ponadto nastąpić w celu udostępnienia określonych treści i świadczeń zarejestrowanym użytkownikom w ramach realizacji umowy i/lub wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy.

Podstawę prawną przetwarzania danych w celu rejestracji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku zgody użytkownika. Jeżeli rejestracja służy do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy, to podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli rejestracja następuje w celu ograniczenia dostępu i/lub kontroli dostępu, to podstawę prawną stanowi ochrona uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO; uzasadniony interes mieści się w ramach ograniczenia dostępu w celu ochrony opracowanych przez nas treści i informacji.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania
Jeżeli rejestracja następuje w związku z realizacją umowy lub w celu wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), to dane rejestracji będą przechowywane przez okres obowiązywania danego stosunku zlecenia lub umowy, a po upływie terminu danej umowy lub terminu jej wypowiedzenia zostaną usunięte lub zablokowane z uwzględnieniem pkt. IV.6.

Jeżeli rejestracja nie jest związana z realizacją umowy lub wykonaniem działań poprzedzających zawarcie umowy, to dane rejestracji zostają usunięte z uwzględnieniem pkt. IV.6, kiedy rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana, zmieniona lub usunięta przez użytkownika.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość anulowania lub usunięcia rejestracji. W każdej chwili można zmieniać zapisane dane dotyczące swojej osoby. Jeżeli dane są wymagane (jeszcze) do realizacji umowy lub do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy, to wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie stoi to w sprzeczności ze zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi w zakresie usunięcia.

VI. Przetwarzanie danych w celu udostępnienia strony internetowej / zbieranie plików dziennika

Po każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputera wywołującego. Zbierane są poniższe dane (zwane danej „danymi dziennika”):

Tak zwane dane dziennika nie umożliwiają uzyskania informacji osobowych o użytkowniku.

1. Cel i podstawa prawna
Zbieranie i przetwarzanie danych dziennika, w szczególności adresu IP, następuje w celu udostępnienia znajdujących się na naszej stronie internetowej treści użytkownikowi, tzn. do celów komunikacji między użytkownikiem a naszą stroną internetową lub ofertą online. Na czas danego procesu komunikacji wymagane jest tymczasowe zapisanie adresu IP. Jest on potrzebny do adresowania komunikacji między użytkownikiem a naszą stroną internetową i/lub ofertą online lub do korzystania z naszej strony internetowej i/lub oferty online. Podstawę prawną przetwarzania danych – na czas wizyty na stronie internetowej – stanowi art 6 ust. 1 lit. b RODO lub § 96 ustawy telekomunikacyjnej lub § 15 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych.

Inne przetwarzanie i zapisywanie adresu IP w plikach dziennika, wykraczające poza proces komunikacji, następuje w celu zapewnienia funkcjonalności naszych stron internetowych i ofert online, optymalizacji tych ofert oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych technicznych systemów informacyjnych. Podstawę prawną zapisania adresu IP wykraczającego poza proces komunikacji do tych celów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów) lub § 109 ustawy telekomunikacyjnej.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane są usuwane, kiedy przestaną być koniecznie potrzebne do osiągnięcia celu związanego z ich zbieraniem. W przypadku rejestrowania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to zastosowanie, jeżeli dana sesja, czyli wizyta na stronie internetowej, zostanie zakończona. Wykraczające poza ten zakres zapisywanie danych dziennika wraz z adresem IP do celów zabezpieczenia systemu następuje na okres maksymalnie siedmiu dni od zakończenia korzystania ze strony przez użytkownika. Wykraczające poza ten zakres przetwarzanie i/lub przechowywanie danych dziennika jest możliwe i dozwolone, jeżeli adresy IP użytkowników po upływie wymienionego terminu przechowywania wynoszącego siedem dni zostały usunięte lub do tego stopnia zmienione, że nie ma już możliwości przyporządkowania danych dziennika do adresu IP.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Rejestrowanie danych dziennika w celu udostępnienia strony internetowej wraz z ich zapisywaniem w plikach dziennika w wymienionych granicach jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu. Inne zasady obowiązują w przypadku przetwarzania danych dziennika do celów analitycznych, ponieważ wynikają one z pkt. VIII, w zależności od aktualnie stosowanego narzędzia do analiz internetowych lub rodzaju analizy danych (osobowych/zanonimizowanych/spseudonimizowanych).

VII. Użycie plików cookie

Na naszej stronie stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie nie zawierają programów i nie mogą wprowadzić do komputera żadnego szkodliwego kodu. Jeżeli użytkownik wchodzi na stronę internetową, to plik cookie można zapisać w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego wejścia na stronę internetową. Nasze pliki cookie nie zawierają danych osobowych, w związku z czym zabezpieczona jest prywatność użytkownika. W zależności od rodzaju pliku cookie oraz możliwości jego przyporządkowania do adresu IP zasadniczo istnieje jednak możliwość odniesienia do konkretnego użytkownika. Takiego przyporządkowania nie wykonujemy, ewentualnie niezwłocznie anonimizujemy adres IP, aby wykluczyć takie przyporządkowanie (patrz w szczególności pkt VIII).

Wyróżniamy (i) pliki cookie wymagane ze względów technicznych, (ii) pliki cookie analityczne i (iii) pliki cookie stron trzecich:

(i) Pliki cookie wymagane ze względów technicznych stosujemy, aby nasza strona internetowa i oferta online były bardziej przyjazne dla użytkownika. W plikach cookie wymaganych ze względów technicznych są zapisywane i przekazywane do naszych systemów poniższe dane:

(ii) Pliki cookie analityczne (również tzw. pliki cookie sesyjne) stosujemy do analizowania poruszania się użytkowników po naszych stronach internetowych lub ofertach online w celach reklamowych, badania rynku lub do stworzenia ofert odpowiednich do potrzeb. Za pośrednictwem plików cookie analitycznych są zbierane i przekazywane do naszych systemów następujące dane:

Dane o użytkownikach zbierane w ten sposób są pseudonimizowane za pośrednictwem środków technicznych. Przyporządkowanie danych do wywołującego użytkownika jest później niemożliwe.

(iii) Pliki cookie podmiotów trzecich to pliki cookie, które są udostępniane nie przez nasze serwery internetowe, lecz przez usługodawców trzecich. W tym zakresie mieści się na przykład wstawianie przycisku „Lubię to”. Po jego kliknięciu Facebook zapisuje „własny” plik cookie w przeglądarce użytkownika. Pliki cookie stron trzecich nigdy nie mogą być przez nas wyszukiwane i/lub analizowane.

Za wykorzystanie takich plików cookie odpowiadają wyłącznie usługodawcy trzeci. Nie mamy wpływu na ich wykorzystywanie i przetwarzanie. Wstawieniu pliku cookie usługodawcy trzeciego można zapobiec przez działanie opisane w pkt. VII.3 i VIII.

1. Cel i podstawa prawna
Celem stosowania plików cookie wymaganych ze względów technicznych jest uproszczenie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są dostępne bez zastosowania plików cookie. Aby z nich korzystać, konieczne jest ponowne rozpoznanie przeglądarki również po przejściu na inną stronę. Pliki cookie wymagane ze względów technicznych są nam potrzebne do poniższych zastosowań:

Dane użytkownika zebrane przez pliki cookie wymagane ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Podstawę prawną stosowania plików cookie wymaganych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli występuje możliwość utworzenia odniesienia do konkretnego użytkownika, a zastosowanie jest konieczne w celu udostępnienia strony internetowej i/lub ofert online w rozumieniu realizacji umowy, poza tym podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ stosowanie odbywa się również w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów w celu udostępnienia stron internetowych i/lub ofert online.

Stosowanie plików cookie analitycznych następuje w celu poprawienia jakości naszej strony internetowej oraz jej treści. Na podstawie plików cookie analitycznych dowiadujemy się, w jaki sposób następuje korzystanie ze strony internetowej, dzięki czemu możemy cały czas optymalizować naszą ofertę (patrz wyżej). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie analitycznych stanowi, o ile występuje możliwość przyporządkowania do konkretnego użytkownika, w razie wyrażenia zgody przez użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli pliki cookie analityczne są wykorzystywane do tworzenia analiz spseudonimizowanych, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów) lub § 15 ust. 3 ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

2. Usuwanie danych i okres przechowywania
Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (urządzenie mobilne / komputer) i stamtąd przekazywane na nasze strony internetowe. Rozróżnia się tak zwane pliki cookie stałe i sesyjne. Pliki cookie sesyjne są zapisywane na czas sesji przeglądarki i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie stałe nie są usuwane po zamknięciu danej sesji przeglądarki lub są zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Po przejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o stosowaniu plików cookie oraz o niniejszej deklaracji o ochronie danych. Za pośrednictwem banera uzyskiwana jest również zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych stosowanych w tym zakresie.

Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem i zapisywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej można zasadniczo dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może się to odbywać również w sposób automatyczny. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane dla naszej strony internetowej, nie będzie możliwości korzystania z jej wszystkich funkcji w pełnym zakresie. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookie znajduje się na stronie http://www.meine-cookies.org/ lub youronlinechoices.com.

Korzystanie z plików cookie do tworzenia spseudonimizowanych profili użytkownika (patrz wyżej punkt o plikach cookie analitycznych) można w każdej chwili anulować ze skutkiem na przyszłość. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać za pośrednictwem banera informacyjnego lub wymienionych możliwości ustawień przeglądarki.

VIII. Analiza internetowa

Aby zoptymalizować nasze strony internetowe i dostosować je do zmieniających się przyzwyczajeń i warunków technicznych naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do tak zwanej analizy internetowej. Sprawdzamy przy tym na przykład, jakie elementy odwiedzają użytkownicy, czy wyszukiwane informacje są łatwe do znalezienia itd. Te informacje można zinterpretować i mają one znaczenie dopiero po przeanalizowaniu większej grupy użytkowników. Zebrane dane są agregowane, tzn. zbierane w większe jednostki.

W ten sposób możemy dostosować wygląd stron lub zoptymalizować treści, jeżeli np. stwierdzimy, że określona część gości korzysta z nowych technologii lub danej informacji nie można znaleźć bądź trudno jest ją znaleźć.

Na naszych stronach internetowych i w ofertach online przeprowadzamy analizy lub stosujemy poniższe narzędzia do analizy internetowej

1. Analiza danych dziennika
Stosowanie danych dziennika do celów analitycznych następuje wyłącznie anonimowo, a w szczególności nie następuje powiązanie z danymi osobowymi użytkownika i/lub adresem IP bądź plikiem cookie. Taka analiza danych dziennika nie podlega przepisom o ochronie danych osobowych RODO.

2. Google Analytics
Do analizy korzystania ze strony internetowej stosujemy usługi do analiz internetowych Google Analytics firmy Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez naszych klientów na bazie spseudonimizowanej i/lub anonimizowanej.

Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adresy IP z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państw partnerskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym podlegają jednak wcześniejszemu skróceniu przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje wymienione informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z korzystaniem z internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku możliwe jest, iż nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Jeżeli użytkownik nie chce wykonywania takiej analizy przez Google Analytics, ma następujące możliwości:

Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane przez nas do analizowania danych znajdujących się w systemie AdWords oraz w pliku Double-Click-Cookie w celach statystycznych. W przypadku braku zgody funkcję tę można dezaktywować za pomocą narzędzia do personalizacji treści i reklam ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/).

3. Matomo (PIWIK)
Do analizy korzystania z naszej strony internetowej korzystamy ponadto z narzędzia do analiz internetowych „Matomo” (wcześniej PIWIK). W Matomo informacje o korzystaniu wygenerowane przez plik cookie są przesyłane na nasz serwer w Europie i zapisywane w celu analizy korzystania. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej nie są przekazywane stronom trzecim.

Istnieją następujące możliwości zablokowania stosowania plików cookie i/lub analizy przez Matomo:

Ważne: Usunięcie swoich plików cookie powoduje również usunięcie pliku cookie opt-out i ewentualnie konieczność ponownej aktywacji przez użytkownika.

XI. Newsletter / reklama / wtyczki mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych i w ofertach online oferujemy ponadto możliwość zarejestrowania się na nasz newsletter, a także stosowane są narzędzia internetowe i wtyczki mediów społecznościowych. Szczegóły:

1. Rejestracja w celu otrzymywania newslettera
W celu korzystania z oferowanego przez nas newslettera potrzebujemy prawidłowego adresu e-mail. Aby sprawdzić, czy dany użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail lub czy akceptuje odbieranie newslettera, wysyłamy po pierwszym kroku rejestracji automatyczny e-mail na podany adres e-mail (tzw. Double Opt-In). Dopiero po potwierdzeniu rejestracji na newsletter za pomocą łącza w e-mailu potwierdzającym wprowadzimy podany adres e-mail do naszego programu mailingowego. Za pośrednictwem adresu e-mail oraz danych potwierdzających rejestrację nie zbieramy żadnych innych danych.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wysłania zamówionego newslettera. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, dodatkowo obowiązują zasady prawa wycofania zgody na podstawie punktu IV.3.

2. Wykorzystywanie danych osobowych do kontaktów reklamowych i marketingowych / ankiety wśród klientów
Wykorzystywanie danych osobowych do celów kontaktów reklamowych i marketingowych oraz do przeprowadzenia ankiet zadowolenia klientów następuje tylko w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody lub istnienia innej podstawy prawej, która pozwala na kontakty reklamowe i/lub marketingowe również bez wyrażania zgody.

Podstawę prawną działań reklamowych i marketingowych na podstawie jednoznacznej zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO; obowiązują odpowiednio zasady wyrażania zgody z pkt. IV. W zakresie działań reklamowych i/lub marketingowych drogą mailową w celu reklamy bezpośredniej własnych towarów lub usług podstawę prawną stanowi § 7 ust. 3 ustawy o nieuczciwej konkurencji. Warunki są następujące: (i) otrzymaliśmy adres e-mail podczas sprzedaży towaru lub usługi, (ii) użytkownik nie sprzeciwił się wykorzystywaniu adresu e-mail w celu reklamy bezpośredniej i (iii) podczas pobierania adresu e-mail oraz przy każdym wykorzystaniu jasno i jednoznacznie informujemy użytkownika, że w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail w taki sposób (prawo do sprzeciwu, patrz pkt XI.6).

3. Google Remarketing
Korzystamy z narzędzi remarketingowych udostępnianych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Narzędzia te umożliwiają kierowanie materiałów reklamowych do użytkowników odwiedzających strony partnerskie sieci Google, którzy korzystali już z naszych stron internetowych i serwisów online oraz wykazali zainteresowanie naszą ofertą. Wyświetlenie reklamy następuje przez zastosowanie plików cookie. Pliki cookie umożliwiają analizowanie zachowań użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie wykorzystanie pozyskanych informacji do rekomendowania określonych produktów i prezentacji dedykowanych reklam.

Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem dedykowanych reklam mogą dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez serwis Google, wchodząc na stronę https://www.google.pl/settings/ads/onweb. Inną możliwością jest dezaktywowanie wykorzystywania plików cookie przez innych dostawców na stronie dezaktywacyjnej Inicjatywy na rzecz reklam sieciowych http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Korzystanie z naszej oferty oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez serwis Google pozyskanych danych o użytkowniku w sposób oraz w celu jak opisano powyżej. Zwracamy uwagę, że w serwisie Google stosowane są odrębne wytyczne dotyczące ochrony danych. Nie udzielamy gwarancji i nie ponosimy odpowiedzialności za tego rodzaju wytyczne i procedury.

4. Dedykowana reklama online
W ramach optymalizacji naszych reklam online poprzez anonimowe zbieranie i przetwarzanie sposobów korzystania pod kątem przewidywanych zainteresowań współpracujemy z usługodawcą Delta Projects Deutschland GmbH. W tym celu nasz partner na nasze zlecenie wstawia pliki cookies na komputerze użytkownika (patrz wyżej pkt VII), aby anonimowo rejestrować dane użytkowania podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej lub po kliknięciu naszej reklamy online. W ten sposób możemy analizować korzystanie z reklamy online i udostępniać reklamy, które są ciekawe dla użytkownika lub odpowiadają jego upodobaniom. Dane osobowe (nazwisko, adres, adres e-mail) nie są przechowywane w żaden sposób. Adresy IP są anonimizowane, co wyklucza ich odniesienie do konkretnej osoby.

Dedykowana reklama online jest dostarczana przez tak zwanego usługodawcę. Aby zakończyć otrzymywanie dedykowanych reklam, można dezaktywować zbieranie danych poprzez wyłączenie plików cookie (patrz objaśnienie w pkt. VII.3) lub przez ustawienie pliku cookie Opt-Out.

5. Sieci społecznościowe / wtyczki mediów społecznościowych
Na naszych stronach internetowych wstawiliśmy przyciski ekranowe („wtyczki”) różnych sieci społecznościowych. Te wtyczki udostępniają różne funkcje, których przedmiot i zakres są określane przez administratora sieci społecznościowych. W celu lepszej ochrony danych osobowych stosujemy metodę 2 kliknięć. Po naciśnięciu przycisku ekranowego bezpośrednio obok danej wtyczki zostaje ona aktywowana, co jest sygnalizowane zmianą koloru przycisku ekranowego wtyczki z szarego na kolorowy. Następnie można skorzystać z danej wtyczki poprzez kliknięcie przycisku ekranowego wtyczki. Należy pamiętać, że adres IP sesji przeglądarki może być powiązany z własnym profilem w danej sieci społecznościowej, jeżeli użytkownik w tym czasie jest do niej zalogowany. Również wizyta na naszej stronie internetowej może zostać powiązana z profilem użytkownika w sieci społecznościowej, jeżeli rozpozna on użytkownika przez ustawiony wcześniej i nadal znajdujący się na komputerze plik cookie sieci społecznościowej.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy operatorami sieci społecznościowych i nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez danego operatora. Więcej informacji na temat korzystania z danych znajduje się pod poniższymi łączami lub adresami:

5.1. Facebook

W ramach naszej oferty internetowej stosujemy tzw. „Piksel Facebooka” serwisu Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub – jeżeli zamieszkujesz teren UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Tag remarketingowy Facebooka zaimplementowany na tej stronie, „Piksel Facebooka”, może ocenić zachowanie użytkowników, którzy odwiedzili tę witrynę po przekierowaniu z reklamy na Facebooku. Może być wykorzystywany do ulepszania internetowych ogłoszeń reklamowych zamieszczanych na Facebooku, który gromadzi i zapisuje dane. Zgromadzone dane są dla nas niewidoczne; mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach włączania ogłoszeń reklamowych. Stosowanie kodu piksela Facebooka wymaga także gromadzenia plików cookies.

Stosując piksel Facebooka, osoba odwiedzająca tę witrynę poinformuje serwis Facebooka, w związku z czym będzie widzieć na Facebooku odpowiednie dla niej ogłoszenia. Jeżeli masz konto na Facebooku i się zalogujesz, wizyta na tej stronie zostanie przypisana do konta użytkownika Facebooka. Dzięki pikselowi Facebooka gwarantujemy ponadto, że nasze reklamy wyświetlane na tym portalu społecznościowym będą zgodne z potencjalnymi zainteresowaniami użytkowników oraz nie będą działać w irytujący sposób. Za pomocą piksela Facebooka w dalszym ciągu możemy sprawdzić skuteczność reklam na Facebooku wykorzystywanych do celów statystycznych i badań rynkowych, widząc, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej witryny po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie rejestrowana przez piksel Facebooka.

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także związanych z nimi praw i sposobów ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Opcjonalnie można zdezaktywować funkcję remarketingu „Grupa niestandardowych odbiorców” dostępną pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. W tym celu należy zalogować się w serwisie Facebook.

Na naszych stronach umieszczone są wtyczki sieci społecznościowej Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki te można rozpoznać po logo serwisu Facebook lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Zestawienie wtyczek serwisu Facebook znajduje się na stronie: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Po aktywowaniu wtyczki za jej pośrednictwem nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem serwisu Facebook. Facebook otrzyma w ten sposób informacje o odwiedzeniu naszej strony przez użytkownika i o adresie IP.

Informujemy, że jako operator stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywaniu przez serwis Facebook, a także nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych przez serwis Facebook. Więcej informacji na ten temat znajduje się w deklaracji serwisu Facebook o ochronie danych na stronie http://facebook.com/policy.php.

5.2. LinkedIn
Na naszych stronach znajdują się funkcje sieci społecznościowej LinkedIn. Te funkcje są oferowane przez LinkedIn Ireland Limited (77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia). W związku z tym do LinkedIn przesyłane są również dane. Informujemy, że jako operator stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywaniu przez LinkedIn. Więcej informacji na ten temat znajduje się w deklaracji LinkedIn o ochronie danych na stronie http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

5.3. Xing
Na naszych stronach umieszczone są funkcje platformy Xing, należącej do XING AG (Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg). Po aktywowaniu wtyczki i korzystaniu z niej przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Xing. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez firmę Xing bezpośrednio do przeglądarki i wstawiana przez nią na stronę. Po aktywowaniu wtyczki Xing otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na daną stronę naszej witryny. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Xing, platforma ta może przyporządkować wizytę do konta Xing. Cel i zakres zbieranych danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę Xing oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień użytkownika do ochrony sfery prywatnej podane są w informacji o ochronie danych firmy Xing.

X. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego użytkownik może skorzystać do nawiązania kontaktu z nami drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wpisane w okienkach wprowadzania zostaną do nas przekazane i zapisane. Takie dane to:

* Dane obowiązkowe potrzebne do rejestracji są oznaczone (również w okienku wprowadzania) gwiazdką jako pole obowiązkowe. W momencie przesłania wiadomości przetwarzane i zapisywane są ponadto następujące dane:

Alternatywnie możliwe jest skontaktowanie się przez adres e-mail podany na naszej stronie internetowej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. Dane nigdy nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których musimy zwrócić się do stron trzecich w celu rozpatrzenia zapytania.

1. Cel i podstawa prawna
Dane są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia danego zapytania lub potrzeb użytkownika. Pozostałe dane zebrane w trakcie wysyłania służą do zapobiegania nadużywaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych technicznych systemów informacyjnych.

Jeżeli dane są przetwarzane w celu realizacji zlecenia klienta lub w wyniku zapytania klienta, to podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym nie ma znaczenia, czy kontakt został nawiązany przez formularz kontaktowy, czy przez e-mail. Jeżeli dostępna jest zgoda użytkownika, podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę prawną zbierania dodatkowych danych podczas wysyłania stanowi art. 6 ust. 1 f. RODO; prawnie uzasadnione interesy polegają tutaj na zapobieganiu nadużyciom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemu (por. pkt VI.1).

2. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane są zasadniczo usuwane, kiedy przestaną być koniecznie potrzebne do osiągnięcia celu związanego z ich zbieraniem. W odniesieniu do danych osobowych z okienka wprowadzania formularza kontaktowego i przesłanych przez e-mail ma to zastosowanie wtedy, gdy dana komunikacja z użytkownikiem została zakończona i/lub udzielono odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Komunikacja jest zakończona lub następuje odpowiedź kończąca, jeżeli na podstawie okoliczności można ustalić, czy dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony. Zamiast usuwania następuje zapisanie z blokadą, o ile dalsze przechowywanie danych jest wymagane z powodów wymienionych w pkt. III.4.

Dane osobowe zebrane dodatkowo podczas wysyłania zostają również usunięte, jeżeli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego były zbierane.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość przerwania komunikacji z nami i/lub wycofania swojego zapytania oraz odmówienia odpowiedniego wykorzystywania swoich danych. W takim przypadku nie można kontynuować komunikacji. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach kontaktu są w takiej sytuacji usuwane, z zastrzeżeniem dalszego przechowywania danych z powodów wymienionych w pkt. IV.6.

XI. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO użytkownikowi przysługują w szczególności następujące prawa osób, których dane dotyczą:

1. Prawo do dostępu (art. 15 RODO)
Użytkownik ma prawo do żądania informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe, czy nie. Jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane przez nasze przedsiębiorstwo, użytkownik ma prawo do informacji o

Ponadto użytkownik ma prawo do informacji, czy jego dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, a jeżeli tak, to jakie kryteria decydowania stanowią podstawę takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji (logika) lub jakie skutki i zakres może mieć dla niego zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego poza obszarem zastosowania RODO, użytkownik ma prawo do informacji, czy, a jeżeli tak, to na podstawie jakich gwarancji, zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu art. 45, 46 RODO u odbiorcy danych w państwie trzecim.

Użytkownik ma prawo do żądania kopii swoich danych osobowych. Kopie danych udostępniamy zasadniczo w formie elektronicznej, jeżeli użytkownik nie wskazał innego sposobu. Pierwsza kopia jest bezpłatna, za pozostałe kopie może zostać zażądana odpowiednia opłata. Udostępnienie następuje z zastrzeżeniem praw i wolności innych osób, w przypadku których przekazanie kopii danych mogłoby wyrządzić szkody.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Użytkownik ma prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe, niewłaściwe i/lub niepełne. Prawo do sprostowania obejmuje prawo do uzupełnienia przez dodatkowe wyjaśnienia lub powiadomienia. Sprostowanie i/lub uzupełnienie musi nastąpić niezwłocznie – tzn. bez zawinionego opóźnienia.

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, o ile

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, jeżeli

Usunięcie musi nastąpić niezwłocznie – tzn. bez zawinionego opóźnienia. Jeżeli dane osobowe zostały przez nas upublicznione (np. w internecie), musimy w ramach możliwości technicznych i w rozsądny sposób zadbać, aby również zewnętrzny podmiot przetwarzający dane został poinformowany o żądaniu usunięcia, w tym usunięcia łączy, kopii i/lub powieleń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone na żądanie użytkownika, mogą być przetwarzane – z zastrzeżeniem przechowywania – tylko (i) za zgodą użytkownika, (ii) w celu wniesienia, wykorzystania lub obrony roszczeń prawnych, (iii) w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych bądź (iv) ze względu na ważny interes publiczny. W przypadku anulowania ograniczenia przetwarzania użytkownik zostanie o tym wcześniej poinformowany.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Użytkownik, z zastrzeżeniem poniższych regulacji, ma prawo do żądania przekazania mu właściwych danych w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, odczytywanym maszynowo. Prawo do przenoszenia danych obejmuje prawo do przekazywania danych innemu administratorowi; na żądanie przekażemy więc, o ile będzie to możliwe technicznie, dane administratorowi wskazanemu przez użytkownika lub który dopiero zostanie wskazany. Prawo do przenoszenia danych dotyczy tylko danych udostępnionych przez użytkownika i wymaga, aby przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy i było wykonywane metodami automatycznymi. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO nie wpływa na prawo do usuwania danych na podstawie art. 17 RODO. Przenoszenie danych następuje z zastrzeżeniem praw i wolności innych osób, których prawa mogą zostać naruszone przez przeniesienie danych.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań ważnych dla interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub w celu uwzględnienia prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W przypadku sprzeciwu musimy zaprzestać dalszego przetwarzania danych użytkownika do wymienionych celów, chyba że

Wykorzystywaniu danych do celów reklamy bezpośredniej można się sprzeciwić w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu musimy zaprzestać dalszego przetwarzania danych użytkownika do celów reklamy bezpośredniej.

7. Zakaz zautomatyzowanego podejmowania decyzji / profilowania (art. 22 RODO)
Decyzje, które mogą pociągać za sobą skutki prawne lub być w znacznym stopniu niekorzystne dla użytkownika, nie mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Ta zasada nie obowiązuje, jeżeli zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Decyzje podjęte wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania specjalnych kategorii danych osobowych są zasadniczo niedozwolone, chyba że znajduje zastosowanie art. 22 ust. 4 w połączeniu z art. 9 ust. 2 lit. a lub lit. g RODO i podjęto odpowiednie działania z zakresu ochrony praw, wolności, a także prawnie uzasadnionych interesów osoby użytkownika.

8. Możliwości ochrony prawnej / prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku skargi można w każdej chwili zwrócić się do właściwego organu nadzorczego Unii lub państw członkowskich. Dla naszego przedsiębiorstwa właściwy jest organ nadzorczy wymieniony w punkcie II.